รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานของ มจธ.

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 01/06/22 - 19/06/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงาน ดังนี้

1.          ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านโยธา) สังกัด ฝ่ายแผนแม่บท จำนวน 1 อัตรา 

2.          ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค สังกัด ฝ่ายแผนแม่บท จำนวน 1 อัตรา

3.          ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ประจำพื้นที่ มจธ.ราชบุรี) สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

4.          ตำแหน่ง วิศวกร (ด้านไฟฟ้า) สังกัด ฝ่ายกายภาพ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครตามเอกสารแนบผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf และ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 19/05/22 - 05/06/22
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกาศสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงาน ดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 นักบริหารงานทั่วไป (ด้านธุรการ เทคโนโลยีมีเดีย จัดประชุมสัมมนาออนไลน์) ปริญญาโท 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 2 นักบริหารงานทั่วไป (ด้านธุรการ ประชาสัมพันธ์ งานบุคคล) ปริญญาโท 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 3 ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านสนับสนุนการทำวิจัย) ปริญญาโท 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ 4 ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านระบบ KIRIM ลงพื้นที่เก็บข้อมูล) ปริญญาโท 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 22/04/22 - 08/05/22
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 21/04/22 - 08/05/22
คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงาน ดังนี้

1.1. ตำแหน่งที่ 1 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ (1 อัตรา)
1.2. ตำแหน่งที่ 2 นักพัสดุ (1 อัตรา)
1.3. ตำแหน่งที่ 3 นักพัฒนาการศึกษา (1 อัตรา)
1.4. ตำแหน่งที่ 4 นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ) (1 อัตรา)

รายละเอียดของการสมัครตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 09/03/22 - 21/03/22
คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงาน ดังนี้

1.1. ตำแหน่งที่ 1 นักบริหารการเงิน (1 อัตรา)
1.2. ตำแหน่งที่ 2 นักบริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
1.3. ตำแหน่งที่ 3 นักบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบริการวิชาการ) (1 อัตรา)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด 09/03/22 - 21/03/22
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

สมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเข้าเป็นพนักงาน ดังนี้

1.1. ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์มัธยม (ทางด้านภาษาไทย) (1 อัตรา) 
1.2. ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์มัธยม (ทางด้านคอมพิวเตอร์) (1 อัตรา)
1.3. ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์มัธยม (ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) (1 อัตรา) 
1.4. ตำแหน่งที่ 4 นักบริหารการเงิน (1 อัตรา) 
1.5. ตำแหน่งที่ 5 นักบริหารงานทั่วไป (1 อัตรา) 
1.6. ตำแหน่งที่ 6 นักบริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)

รายละเอียดและคุณสมบัติตามประกาศแนบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด 09/03/22 - 21/03/22
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล จำนวน 3 อัตรา สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 01/02/22 - 15/02/22
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด 22/12/21 - 05/01/22
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด 22/12/21 - 05/01/22

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top