มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมความรู้ ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูงของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก จึงได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในทุกมิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมความรู้ ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูงของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก จึงได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในทุกมิติ

“KMUTT University Of The Future”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวิวัฒนาการมากว่า 50 ปี

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนอยู่ในพื้นที่ 4 แห่ง

Top