รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานของ มจธ.

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักเคเอกซ์

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ รับสมัคร นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจ และเป็นทีมงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตรและงานสื่อเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้ งานสร้างระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมให้ความรู้องค์รวมพัฒนาเชิงความคิด และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความแข็งแรงและยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


ส่งใบสมัครได้ที่
สำนักเคเอกซ์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร: 0-24707997 หรือที่ E-mail : aunyanat.rat@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 09/12/22 - 23/12/22
สำนักเคเอกซ์

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

คุณลักษณะผู้สมัคร
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
(2) มีทักษะการสื่อสารทั้งไทยและอังกฤษที่ดี และนำเสนองานได้อย่างน่าสนใจ
(3) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
(4) มีใจรักและมีประสบการณ์ด้านงานวิชาการ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยได้รับการศึกษา มีสื่อการเรียนแบบใหม่ๆ ที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น
(5) มีความคิดสร้างสรรค์และออกแบบคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
(6) รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เข้ากับงาน
(7) มีความทันสมัย เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ชอบท่องโลกโซเชี่ยล ติดตามกระแสและเทรนด์ต่างๆ
(8) มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี คิดเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล
(9) สามารถทำงานเป็นทีม กระตือรือร้นในการทำงาน รับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02 – 4707997 หรือที่ E-mail : aunyanat.rat@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 09/09/22 - 16/09/22
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf


และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่ง วิศวกร ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง วิศวกร ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf


ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
หอพักนักศึกษา Heliconia House

หอพักนักศึกษารับสมัครพนักงานต้อนรับ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ Heliconia House 


รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3ReXJ27

(ประกาศหอพักนักศึกษาฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานและใบสมัคร)
ส่งใบสมัครมาที่ Email: residencehall.bm@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 29/08/22 - 12/09/22
สำนักงานคลัง

เปิดรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบัญชี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 02-470-8076 (คุณหรรษภัคสรณ์)

ดาวน์โหลด 22/07/22 - 05/08/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดรับสมัครบุคคลภายในเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จํานวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 02-470-8076 (คุณหรรษภัคสรณ์)

ดาวน์โหลด 21/07/22 - 08/08/22
สำนักเคเอกซ์

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ รับสมัครนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สถานที่รับสมัคร / สัมภาษณ์
สำนักเคเอกซ์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร: (+66)2 – 4707997 หรือส่งใบสมัครได้ที่
E-mail : Khuanruan.jan@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลด 06/07/22 - 22/07/22
1 2 3 4

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top