รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงานของ มจธ.

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักเคเอกซ์

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ รับสมัครบุคคลภายในบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสำรวจความต้องการ เก็บข้อมูล และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการสร้างอาชีพที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะจ้างงานในรูปแบบ Skills-Based Hiring โดยเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะ พฤติกรรม แนวคิด และความเป็นมืออาชีพของตำแหน่งงานนั้นๆ และเป็นทีมงานพัฒนาผู้สอน รวมถึงการบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตร ออกแบบโปรแกรมพัฒนาผู้สอน งานสร้างระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรให้ความรู้องค์รวมพัฒนาเชิงความคิด และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความแข็งแรงและยั่งยืน ***รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่ ชั้น 17 ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร:02 – 4707997

หรือที่ E-mail : Khuanruan.jan@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 07/03/24 - 29/03/24
คณะศิลปศาสตร์
ประเภทข้อมูลรับสมัครรับสมัครงานทั่วไป
ประเภทตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
ชื่อตำแหน่งงานอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (อาจารย์พิเศษ)
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัครคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติคุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ
หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม
1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ตามลิงก์ https://form.jotform.com/233407759095465
(ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่เคยสอนรายวิชา GEN ของมจธ.มาก่อน กรุณาแนบไฟล์ CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริปประกอบตอนกรอกข้อมูล )
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 ธันวาคม 2566 และจะประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารประกาศแนบ https://mailkmuttacth.sharepoint.com.pdf

- -
หอพักนักศึกษา มจธ.

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหอพักนักศึกษา มจธ. ในตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
สังกัด หอพักนักศึกษา มจธ.

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างไฟฟ้า หรือช่างกล หรือเทียบเท่า
2) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
3) มีความรู้และประสบการณ์ สามารถดูแลและบำรุงรักษา ระบบประปา และระบบไฟฟ้า โดยผู้สมัครต้องมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามหลักการที่ถูกต้อง
4) มีทักษะในการให้บริการ สุภาเรียบร้อย และมนุษยสัมพันธ์ดี
5) มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
6) หากมีความรู้และประสบการณ์สามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า-งานประปา และงานซ่อมอื่นๆ ภายในอาคาร
2) ตรวจเช็คงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร
3) ดูแลและควบคุมสต๊อกวัสดุงานช่างทั้งหมด
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 27/09/23 - 16/09/23
หอพักนักศึกษา มจธ.

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหอพักนักศึกษา มจธ. ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัด หอพักนักศึกษา มจธ. ราชบุรี

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
2) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ดูแลห้องพักนักศึกษา และห้องพักรับรอง
2) ดูแลการ Check-in/ out, ทำการจองห้องพัก
3) ดูแลและควบคุมสต๊อกวัสดุต่างๆ และงานธุรการ
4) ให้ความช่วยเหลือ การให้ข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 27/09/23 - 25/10/23
สำนักเคเอกซ์

สำนักเคเอกซ์ รับสมัครบุคคลภายในบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจ และเป็นทีมงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตรและงานสื่อเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้ งานสร้างระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมให้ความรู้องค์รวมพัฒนาเชิงความคิด และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความแข็งแรงและยั่งยืน

ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักเคเอกซ์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร: (+66)2 – 4707997 หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : Khuanruan.jan@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 07/09/23 - 15/09/23
สำนักเคเอกซ์

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ รับสมัครบุคคลภายในบรรจุเป็นพนักงาน นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องทางศีลธรรม
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
(7) ไม่เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนด
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพนักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
(9) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย
(11) เพศชายต้องผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และมีใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร

คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs
(2) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผนบริหารโครงการ ด้านการวิเคราะห์ลูกค้า การตลาด แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงทักษะการประสานงานกับผู้ประกอบการ SMEs
(3) มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี มาสามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ควบคุมอารมณ์ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
(4) มีทัศนคติเชิงบวกที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(5) มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในเกณฑ์ดี

หลักฐานการสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 1 รูป
2) สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5) ประวัติการทำงานโดยละเอียด
6) หนังสือรับรองการผ่านงาน / ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7) ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
สำนักเคเอกซ์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร: (+66)2 – 4707997 หรือที่ E-mail : aunyanat.rat@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

ดาวน์โหลด 22/05/23 - 15/06/23
สำนักเคเอกซ์

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ รับสมัคร นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 1 อัตรา

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจ และเป็นทีมงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตรและงานสื่อเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้ งานสร้างระบบฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมให้ความรู้องค์รวมพัฒนาเชิงความคิด และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความแข็งแรงและยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


ส่งใบสมัครได้ที่
สำนักเคเอกซ์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร: 0-24707997 หรือที่ E-mail : aunyanat.rat@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 09/12/22 - 23/12/22
สำนักเคเอกซ์

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 1 อัตรา

สังกัด ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

คุณลักษณะผู้สมัคร
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
(2) มีทักษะการสื่อสารทั้งไทยและอังกฤษที่ดี และนำเสนองานได้อย่างน่าสนใจ
(3) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
(4) มีใจรักและมีประสบการณ์ด้านงานวิชาการ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยได้รับการศึกษา มีสื่อการเรียนแบบใหม่ๆ ที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น
(5) มีความคิดสร้างสรรค์และออกแบบคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
(6) รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เข้ากับงาน
(7) มีความทันสมัย เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ชอบท่องโลกโซเชี่ยล ติดตามกระแสและเทรนด์ต่างๆ
(8) มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี คิดเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล
(9) สามารถทำงานเป็นทีม กระตือรือร้นในการทำงาน รับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02 – 4707997 หรือที่ E-mail : aunyanat.rat@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 09/09/22 - 16/09/22
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf


และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคล

ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ยื่นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครผ่านทาง

https://forms.office.com/r/NE3Gk6e4Uf

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบทาง

www.kmutt.ac.th/other-jobs/announcement-of-exam-names/

ดาวน์โหลด 30/08/22 - 05/09/22
1 2 3 4

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top