หน่วยวิจัยคุณภาพสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดตั้งโครงการการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีสมรรถนะสูงและมีความสอดประสานกัน (cohesive) ให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้น มีผลกระทบสูงขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น

หน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย สังกัดหน่วยวิจัย

ปี 2563

Advanced Machining Laboratory

รศ. ดร.วิบุญ แซ่ตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์

ผศ.ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรท

รศ.ดร. ดุษฎี อุตภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

Text Analysis Research Group

Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd

คณะศิลปศาสตร์

ปี 2564

กลุ่มวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อชุมชน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

รศ. ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไขมัน

รศ. ดร.กรณ์กนก อายุสุข

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

มจธ. ราชบุรี

กลุ่มวิจัย Sustainable Polymer & Innovation Composite Materials

ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมมนุษยปัจจัย

รศ. ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย สังกัดหน่วยวิจัย

ปี 2563

Advanced Lightweight Design and Manufacturing

รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Agricultural Systems Biology

ผศ. ดร.ตรีนุช สายทอง

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Conservation Ecology Program

Assoc. Prof. Dr. George A. Gale

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Research center on LCA for Sustainable Development

Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง

ผศ. ดร. จรรยาพร สไตเลอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

ผศ. ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

มจธ. ราชบุรี

ปี 2564

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

รศ. ดร.อำนาจ ชิดไธสง

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย

รศ.บุษยา บุนนาค

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต

รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Big Data Experience Center

ผศ. ดร.พร พันธุ์จงหาญ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hospital Automation Research Center

ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

หน่วยวิจัย หัวหน้าหน่วยวิจัย สังกัดหน่วยวิจัย

ปี 2564

ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์

รศ. ดร.กนก รัตนะกนกชัย

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ

ศ. ดร.ภูมิ คำเอม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ARE YOU LOOKING FOR ?

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

Top