พรบ./ ข้อบังคับ/ จรรยาบรรณ

พรบ./ ข้อบังคับ/ จรรยาบรรณ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนงาน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบ

มาตรการทางจริยธรรม/ ธรรมาภิบาล/ จรรยาบรรณ


มาตรการทางจริยธรรม/ ธรรมาภิบาล/ จรรยาบรรณ
จริยธรรม/ จรรยาบรรณ ประชาคม มจธ.
จรรยาบรรณ/ ธรรมาภิบาลวิจัย
จริยธรรมการบริหารงาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Top