วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์และภารกิจ

Strategic Vision “มจธ.เป็น TOP 3 Entrepreneurial University in ASEA ในปี 2569”

วิสัยทัศน์

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  2. พัฒนาระบบการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

หลักชี้นำการทำงาน (Guiding Principles)

+ มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้

+ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย

+ มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

+ มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน

+ มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน

KMUTT CORE COMPETENCY

+ คุณค่า ของ “คน” คือ การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี Employability ใน Global market และเป็น Social Change Agent

+ คุณค่า ของ “กระบวนการเรียนการสอน” ที่นำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

+ คุณค่า ของ “งานวิจัย” และงานบริการวิชาการ คือ ตอบโจทย์และชี้นำภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ค่านิยม มจธ. (KMUTT CORE VALUES)

“เป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม” (Professionalism and Integrity)

การยึดมั่นตามสัญญาและรับผิดชอบต่อผลของงาน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
การทำงานเป็นทีม
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การรักษาวินัยใส่ใจและตรงเวลา
การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฏหมาย
การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณขององค์กร
Top