วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน

โดยมีการกำหนดว่า คุณค่า หมายถึง :

+ คุณค่า ของ “คน” คือ การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี Employability ใน Global market และเป็น Social Change Agent

+ คุณค่า ของ “กระบวนการเรียนการสอน” ที่นำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

+ คุณค่า ของ “งานวิจัยและงานบริการวิชาการ” คือ ตอบโจทย์และชี้นำภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ภารกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  2. พัฒนาระบบการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบการเรียนรู้และระบบการบริหารงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

หลักชี้นำการทำงาน (PRINCIPLE GUIDELINE)

+ มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้

+ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย

+ มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

+ มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม

+ มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

ค่านิยม มจธ. (KMUTT CORE VALUES)

+ มจธ. ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ (Professional) มจธ. เป็นผู้เชี่ยวชาญ ความชำนาญ รู้จริง และลงมือปฏิบัติได้จริง

+ มจธ. ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกต้อง (Integrity) และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

+ มจธ. เป็นผู้นำและริเริ่มแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ (Pioneer) ในภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคน สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นสถาบันที่ให้ความรู้

+ มจธ. ทำงานด้านการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อร่วมสร้างสิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ (Collective Impact)

Top