ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

รับสมัคร นักวิเคราะหแแผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา โดย ปฏิบัติงานที่ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สมัครทาง E-mail ได้ที่ pimnokpan97@gmail.com

โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณพิมพ์ชนก ปานห่วง เบอร์ติดต่อ 02-470-9763

ดาวน์โหลด 06/07/22 - 31/07/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ปฏิบัติงาน

 1. งานงบประมาณและแผน/การเงินและบัญชี
 2. งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในด้านการเงินบัญชี หรืองานพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
 6. สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ส่ง Resume, สำเนาหลักฐานจบการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน มาที่ e-mail: araya.khe@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 02-470-9569

ดาวน์โหลด 20/06/22 - 08/07/22
โครงการ KMUTT Micro-Credentials วิทยาลัยสหวิทยาการ

โครงการ KMUTT Micro-Credentials วิทยาลัยสหวิทยาการ มจธ.
เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง
ได้แก่

 1. นักบริหารงานทั่วไป (General Administrative Officer)
 2. นักออกแบบกราฟิกด้านการตลาดและการโฆษณา (Graphic Designer)
 3. นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Planner)
 4. นักวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและสื่อสารองค์กร (Event Marketing & Communication Officer)
 5. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://kmutt.me/caljSOR
สนใจสมัครได้ที่ https://kmutt.me/krmJrAQ
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม 0 2470 9597
E-mail hr.kmuttmc@gmail.com

ดาวน์โหลด 16/06/22 - 15/07/22
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป รับสมัคร อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (อาจารย์พิเศษ)

หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม

 1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
 2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
 3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
 4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
  สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบ

สำหรับคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบ


รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลการสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
https://form.jotform.com/221633542321445

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศศิธร จิตชุ่ม อีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 15/06/22 - 24/06/22
สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

กลุ่มงานสนับสนุนบริหาร สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ รับสมัคร นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน/ลักษณะงาน

ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอทางเลือกในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการพัฒนาอาจารย์ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน รวมทั้งบริหารจัดการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการหรืองานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• จบการศึกษาระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
• มีความรักและสนใจในการทำงานด้านการศึกษา
• มีความรับผิดชอบสูงและชอบทำงานในเชิงรุก
• มีความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน
• มีทักษะด้านการเขียนและอ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งเอกสารการสมัครที่ chanchira.won@kmutt.ac.th โทร 0-2470-8610

- 10/06/22 - 25/06/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและ พันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
คุณสมบัติ
1) เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ เช่น วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ), เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา เป็นต้น


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 • สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
 • สมัครทาง E-mail ได้ที่ namol.vor@mail.kmutt.ac.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณมล วรปรีดา e-mail address : namol.vor@mail.kmutt.ac.th หรือเบอร์โทร. 0-2470-9623 (เฉพาะเวลาราชการ)
ดาวน์โหลด 27/05/22 - 30/06/22
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, วัสดุศาสตร์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถทํางานเป็นทีมได้ (Teamwork)
 3. มีทักษะความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
 4. มีทักษะการจับใจความ สื่อสาร และถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจ
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณญาณี พรเลิศทรัพย์สิน (yanee.por@kmutt.ac.th)
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณเอกภพ เกตุสมบูรณ์ (ekkaphop.ket@kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9538 หรือ 087-4493850

ดาวน์โหลด 06/06/22 - 15/06/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา   

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่ง CV มาที่ Email : kusuma.dee@kmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกุสุมา บุหงาแดง โทร. 0817584903

ดาวน์โหลด 18/05/22 - 15/06/22
สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ Public Relations  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่ง CV มาที่ Email : kusuma.dee@kmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกุสุมา บุหงาแดง โทร. 0817584903

ดาวน์โหลด 18/05/22 - 15/06/22
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ e-mail : ratree.rod@mail.kmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณราตรี รอดแก้ว เบอร์ติดต่อ 02-470-9175

ดาวน์โหลด 26/04/22 - 03/05/22
1 2 3

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top