ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

มจธ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ดังนี้

 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะหลักและการบริหารจัดการ จำนวน 1 อัตรา
 • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นประวัติการศึกษาและการทํางาน (Curriculum Vitae)
ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 เมษายน 2564
ที่ E-mail : recruit@kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.kmutt.ac.th/jobs/announcement-of -exam-names/

ดาวน์โหลด 07/04/21 - 18/04/21
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานประจำเคาน์เตอร์พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่
E-mail: araya.khe@mail.kmutt.ac.th 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 02-4709569

ดาวน์โหลด 01/04/21 - 18/04/21
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับสมัครลูกจ้าง

 • ตำแหน่งนักบริการการศึกษา วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  วุฒิปริญญาตรี 1 อัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 10 เมษายน 2564

ดาวน์โหลด 05/04/21 - 10/04/21
สำนักงานยุทธศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : วุฒิปริญญาโท 24,000 บาท 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 เมษายน 2564

คุณสมบัติ 

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านการบริหาร พาณิชศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด 
2) มีทักษะความรู้หลากหลายด้าน สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 
3) สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบการทำงานได้ 
4) มีความสามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ 
5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
6) สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ผู้สนใจสมัครสามารถส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารประกอบมาที่ Email : montipa.roo@kmutt.ac.th  โดยระบุหัวข้อ “สมัครงานนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ” 

ดาวน์โหลด 08/03/21 - 06/04/21
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โครงการ Education Technology Development and Integration Support (ETS) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. Senior Full-Stack Web Developer จำนวน 2 อัตรา
 2. DevOps Engineer and Evangelist จำนวน 1 อัตรา
 3. Quality Assurance Captain จำนวน 1 อัตรา
 4. UX Researcher จำนวน 1 อัตรา
 5. Customer Success จำนวน 2 อัตรา
 6. Education Designer จำนวน 2 อัตรา
 7. Media and Marketing Coordinator จำนวน 1 อัตรา
 8. HR Officer (People & Culture Coordinator) จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร 

 • ประวัติย่อ (Resume)
 • หลักฐานทางการศึกษา (Transcript)
 • แฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือ VDO Resume (ถ้ามี) 

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ets.hrteam@gmail.com

การคัดเลือก : พิจารณาจากเอกสารและการสัมภาษณ์  

ดาวน์โหลด 07/01/21 - 31/05/21

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top