ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักพัฒนาการศึกษาและบริการ

สำนักพัฒนาการศึกษาและบริการ รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน – ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี
 • เพศชาย ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติย่อ(Resume) และหลักฐานการศึกษามาที่ krisana.pun@kmutt.ac.th
พิจารณาจากการสัมภาษณ์

เริ่มปฎิบัติงานเดือนกันยายน 2566

ดาวน์โหลด 06/06/23 - 30/06/23
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้สมัครต้องส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล: putsadee.rac@kmutt.ac.th
และสำเนาถึง: ceadmin@mail.kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาควิชาฯ จะแจ้งผลและติดต่อกลับเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9135

ดาวน์โหลด 26/05/23 - 09/06/23
สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เปิดรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป โดยจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 สอบถามหรือส่งประวัติและประสบการณ์การทำงานที่ ASK_BIF_KMUTT@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 25/05/23 - 30/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (Word,Excel,Powerpoint)
 3. เป็นผู้มีความถนัด ความสนใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการประเภท Intangible เช่น บริการ Cloud Software, Subscription Software Service เป็นต้น
 4. เป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ดีด้านการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ และการนำเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 6. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ หรือผ่านการฝึกอบรมด้าน Supply Chain, ด้านการจัดการ Logistics หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการประเภท Intangible เช่น บริการ Cloud Software, Subscription Software Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งเมลล์ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย, หลักฐานการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ Email : bupparat.tho@kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเมลล์ว่า “สมัครงาน”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ทางสำนักงานจัดหาฯ จะแจ้งผลหรือนัดสอบสัมภาษณ์ ในภายหลัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-4708406 (คุณบุปผารัช)

ดาวน์โหลด 22/05/23 - 28/05/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ด้วยสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ หากมีวุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ปวส.
2. จะต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

รับสมัคร และยื่นใบสมัคร ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ คุณสุรีรัตน์ เหมือนปิ๋ว ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ โทร. 02-470-8196 หรือ ส่งใบสมัครทาง E-mail : Sureerat.mue@kmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ถึง 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (วันเวลาราชการ)

สอบสัมภาษณ์ วันที่อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เดือน กรกฎาคม 2566
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบ สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)

ดาวน์โหลด 22/05/23 - 29/05/23
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ (Qualification)

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องจบการศึกษาในปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในภาคอุตสาหกรรม เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
 • ถ้ามีประสบการทำงานในหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO หรือ TTO) หรือมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย (Licensing) หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการประสานงานและสื่อสารที่ดี สรุปข้อมูลและวางแผนงานได้ และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

รายละเอียดงาน (Job description)

 • ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • วางแผนคิดกลไก รูปแบบ และ/หรือ กลยุทธ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
 • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยและติดต่อประสานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้าใจและจริงใจ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ และรายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
  หลักฐานและเอกสารสำหรับการสมัคร (PDF ไฟล์) ได้แก่
 • ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ (Resume)
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) ในระดับปริญญาตรีและโท
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ผลงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสารได้ที่ อีเมล: tto@kmutt.ac.th
หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกสอบสัมภาษณ์บุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตรงตามที่ประกาศไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.อมรรัตน์ โทร 02-470-9626

ดาวน์โหลด 10/05/23 - 30/06/23
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

งานยุทธศาสตร์วิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีกรอบความคิดเปิดกว้างและยืดหยุ่น (Growth Mindset and Resilience Mindset) ที่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับตัวได้อยู่เสมอ
 3. มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Teamwork)
 5. มีทักษะการจับใจความ สื่อสาร และถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจ
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
  สาระสำคัญของงานโดยสรุป
  ดำเนินการสนับสนุนกลไกการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและความเข้มแข็งด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. (KMUTT Strategic Research Themes) สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย แผนงานวิจัย และยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
  เอกสารประกอบการสมัคร
 • Curriculum Vitae (CV)
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (transcript) ระดับปริญญาตรีและโท
 • สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและโท
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ช่องทางและวิธีการสมัคร

 1. สมัครได้ที่คุณขนิษฐา สุขพรต E-mail address : kanitha.suk@kmutt.ac.th
 2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว E-mail address : supawach.pin@kmutt.ac.th หรือที่เบอร์โทร 02 470 9651
ดาวน์โหลด 03/05/23 - 30/06/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ รับสมัครลูกจ้าง
ประเภทตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการหลายตำแหน่ง

1) อาจารย์มัธยมสาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 3 อัตรา (ปริญญาโทหรือเอก)
2) อาจารย์มัธยมสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 3 อัตรา (ปริญญาโทหรือเอก)
3) อาจารย์มัธยมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 1 อัตรา (ปริญญาโทหรือเอก)
4) อาจารย์มัธยมสาขาวิชาชีววิทยา 1 อัตรา (ปริญญาโทหรือเอก)
5) อาจารย์มัธยมสาขาวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา (ปริญญาโทหรือเอก)
6) อาจารย์มัธยมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา (ปริญญาตรี)
7) อาจารย์มัธยมสาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโทหรือเอก)
8) อาจารย์หอพักหญิง 1 อัตรา (ปริญญาโทหรือเอก)
9) นักอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 1 อัตรา (ปริญญาตรี)

สังกัดหน่วยงานที่รับสมัคร สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางขุนเทียน)

ตำแหน่งอาจารย์มัธยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ ดูแลให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการการเรียนรู้ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน
คุณสมบัติ
1) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2) มีใจรักการเป็นครู รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และทำงานเป็นทีมที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
5) หากมีประสบการณ์การสอน หรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6) ควรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโทหรือเอก ตามสาขาวิชาที่สมัคร*

ตำแหน่งนักอุตสาหกรรมสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ประสานงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
2) รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษาดูงานของนักเรียนในภาคอุตสาหกรรม
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย
คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
3) สามารถใช้งามคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft
4) รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์
5) มีประสบการณ์การทำงานด้านการประสนรงานกับทางอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารหลักฐานการสมัคร
1) ประวัติย่อพร้อมแสดงรูปถ่าย
2) หลักฐานการศึกษา/ใบแสดงผลการศึกษา
3) ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ จากสถาบันต่างๆ (ถ้ามี)
4) เอกสารหรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th
ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์” ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นวกฏชมนฑ์ พัฒนเจริญสกุล โทร 02-470-8389, 02-470-8386

ดาวน์โหลด 01/05/23 - 19/05/23
School of Architecture and Design

School of Architecture and Design
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Bangkhuntien campus)
Lecturer (Non-Thai Nationals) in Communication Design Program (International Program): 1 position

Qualifications:

 • Master’s degree or Ph.D. in Communication Design or related fields
 • Minimum 3 year experience in professional practice
 • Good command of written and spoken English
 • Team player
 • Experiences in research and teaching will be advantages.

Responsibilities:

 • Performing duties related to teaching and research.
 • Providing advice and consultation to students.
 • 1 international publication per year
 • Perform other duties as assigned.

For further information and application please contact
Ms. Kusuma Human Recourses
kusuma.dee@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 25/04/23 - 31/05/23
School of Architecture and Design

School of Architecture and Design
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Bangkhuntien campus)
Lecturer (Non-Thai Nationals) in Design Innovation Program (International Program): 1 position

Qualifications:

 • Master’s degree or Ph.D. in Design or related fields
 • Expert in UX/UI design
 • Minimum 3 year experience in professional practice
 • Good command of written and spoken English
 • Team player
 • Experiences in research and teaching will be advantages.

Responsibilities:

 • Performing duties related to teaching and research.
 • Providing advice and consultation to students.
 • 1 international publication per year
 • Perform other duties as assigned.

For further information and application please contact
Ms. Kusuma Human Recourses
kusuma.dee@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 25/04/23 - 31/05/23
1 2 3 10

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top