ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office โดยเฉพาะ MS Word, Excel, Power Point และมีความสามารถในการใช้งาน Internet ได้ดี
 4. มีทักษะด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. รักการให้บริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สมัครทาง E mail ได้ที่ : benjawan.tho@kmutt.ac.th
โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”

ดาวน์โหลด 12/09/22 - 30/09/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างเหมา (รายเดือน) ตำแหน่งงาน พนักงานธุรการ / นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

เงื่อนไขการประเมินผล

 • ครั้งที่ 1 มีระยะเวลาการแจ้งระยะเวลา 1 ปี ประเมินทุกๆ 6 เดือน รวม 2 ครั้ง
 • ครั้งที่ 2 เมื่อประเมินผ่านครั้งที่ 1 แล้ว ถึงจะพิจารณารูปแบบการจ้างอีกครั้ง

ปฏิบัติงาน

 1. งานธุรการและงานสารบรรณ
 2. งานประสานงานด้านการประชุมและการจัดเลี้ยง
 3. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสื่อสิ่งพิมพ์
 4. งานบริการด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์
 5. งานบริการและจัดการด้านห้องเรียน/โสตทัศนูปกรณ์/สาธารณูปโภคภายในอาคาร
 6. งานกิจการนักศึกษา
 7. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่งใบสมัครและResume สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ suntaree.suk@kmutt.ac.th โปรดระบุเรื่อง “มีความประสงค์สมัครงานในตำแหน่งพนักงานงานธุการ / นักบริหารงานทั่วไปภาควิชาจุลชีววิทยา”

Download ใบสมัครได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th/upload/iblock/d61/d61ceae553f8c6604c706a7540facdd5.pd

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม โทรศัพท์ 02 470 8887 โทรสาร 02 470 8891

ดาวน์โหลด 07/09/22 - 16/09/22
กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร “ลูกจ้างโครงการ” ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน
 4. สามารถทำงานเป็นทีม รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 5. มีความตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถออกปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้
  หากมีประสบการณ์การทำงาน สามารถจัดทำรายงานการประชุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งหลักฐานการสมัครทาง email: natcharee.thi@kmutt.ac.th

เรื่อง : สมัครงาน_ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลด 07/09/22 - 16/09/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม
  การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 4. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม MS Office และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 5. มีทักษะด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติ/ทักษะที่ต้องการ และ/หรือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรม เอกชน อย่างน้อย 1 ปี
 2. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 3. มีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัคร
ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่อีเมล : charkrit.mun@kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “สมัครงาน”

ดาวน์โหลด 06/09/22 - 30/09/22
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัคร ผู้ช่วยสอน (TA) 9 ทุน และผู้ช่วยวิจัย (RA) 2 ทุน

คุณสมบัติ
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) มีความประพฤติดี และมีทัศนคติและการมองโลกในแง่ดี
3) มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้า ต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
4) มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
5) ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา
หน้าที่
1) ผู้ช่วยสอน (TA) ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง
2) ผู้ช่วยวิจัย (RA) ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน
3) ผู้ช่วยวิจัย (RA) โครงการ SoLA Anywhere ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน
สอบสัมภาษณ์: วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/2SB888g
และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT

- 19/08/22 - 30/08/22
คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล GCDC คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมา ตำแหน่ง : นักพัฒนาการศึกษา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

หน้าที่หลักของงานที่ต้องรับผิดชอบ :

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ร่วมมือกับทีมออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำรายงานผลประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินกิจการและประสานงานกิจกรรมโครงการ Peer Camp ให้กับนักศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่าย และ Transcript มาที่ E-mail: hr_sola@kmutt.ac.th โดย ใช้ชื่อเรื่อง สมัครงาน ตำแหน่ง : นักพัฒนาการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด 08/08/22 - 19/08/22
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มจธ. รับสมัคร พนักงานทั่วไป หลายอัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2) มีความสามารถในการสื่อสารและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
3) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน


หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
1) รับ – ส่งหนังสือภายใน และภายนอกคณะ ให้กับทุกหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์
2) เบิกเงินและถอนเงินให้กับหน่วยงานทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย
3) จัดทําสําเนาเอกสารต่าง ๆ ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ
4) ดูแลการจัดเลี้ยงภายในคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนดูแลอุปกรณ์การจัดเลี้ยง
5) จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6) รายงานข้อบกพร่องและปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัคร วิธีการสมัคร
ส่งประวัติย่อ พร้อมรูปถ่าย และ Transcript
มาที่ E-mail: hr_sola@kmutt.ac.th โดย ใช้ชื่อเรื่อง “สมัครงาน พนักงานทั่วไป”

ดาวน์โหลด 03/08/22 - 19/08/22
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รับสมัครลูกจ้างโครงการ
1) ประเภทประชาชน 21 อัตรา
2) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 20 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ปีที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา) และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
2) ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงานหรือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
3) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตนเอง
ตาม QR Code ตามแนบท้ายประกาศ (https://shorturl.asia/Xu0Nv)
และ www.kmutt.ac.th (ในลิงค์ https://shorturl.asia/zmTJk)

ดาวน์โหลด 27/07/22 - 03/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งเมลล์ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย, หลักฐานการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ Email : bupparat.tho@kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเมลล์ว่า “สมัครงาน”

ดาวน์โหลด 01/08/22 - 07/08/22
คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัคร 19 ตำแหน่ง รับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 17 ทุน ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) 2 ทุน

คุณสมบัติ
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) มีความประพฤติดี และมีทัศนคติและการมองโลกในแง่ดี
3) มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้า ต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
4) มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
5) ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา
หน้าที่
1) ผู้ช่วยสอน (TA) ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง
2) ผู้ช่วยวิจัย (RA) ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน
3) ผู้ช่วยวิจัย (RA) โครงการ SoLA Anywhere ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
ประกาศผล วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
นักศึกษาที่สนใจสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/2SB888g และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT

ดาวน์โหลด 29/07/22 - 11/08/22
1 2 3 5

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top