ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (Engineering and Science Classroom (ESC))

We, the Department of Engineering Science Classroom, King Mongkut University of Technology Thailand Thonburi is looking for an ambitious and an exceptional individual to join our Project coordinator’s division at King Mongkut University of Technology Thailand Thonburi, Bang Khun Thien campus.
Project / Education Coordinator 1 position

Roles and responsibilities

 1. Plan, prepare, coordinate, and manage a variety of events such as student enrollment program, plan and processing with scholarship applications and agreements, and awarding scholarships eligibility both domestic and oversea.
 2. Acts as liaison with stakeholders to facilitate communications both in (1) departments within the university’s various faculties and related agencies and (2) external agencies such as the Office of the Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research and Innovation, institutions Promotion of teaching of science and technology, Office of the Basic Education Commission.
 3. Maintain and obtain detailed records of student scholarship information under the management of the department of Engineering Science Classroom.
 4. Adhere and monitoring to budgets.
 5. Any other related duties that may be assigned from time to time.

Qualifications

 1. master’s degree in political science, Public Administration, Social Sciences, Administration, or related fields.
 2. Excellent interpersonal, oral, and written communication skills; ability to effectively.
 3. Fluent command of spoken and written English.
 4. A prior experience in project management or education coordinator will be given special consideration, loves to learn, thrives to work in a team environment, works collaboratively and is creative.

Supporting Documents required

 1. CV attached with photo (English version)
 2. Graduation academic transcripts
 3. English language proficiency test results and/or other languages from various institutions (if any)

Send documents in PDF format to e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th

for more information please contact: Engineering and Science Classroom Tel. 02-470-7299

ดาวน์โหลด 27/11/23 - 22/12/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างโครงการในตำแหน่งนักอุตสาหกรรมสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 20,500 บาท/เดือน (กรณีผ่านการทดลองงาน) ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด และบางขุนเทียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานระหว่างภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
 2. รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษาดูงานของนักเรียนในภาคอุตสาหกรรม
 3. วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคอุตสาหกรรม
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย

เอกสารหลักฐานการสมัคร

 1. ประวัติย่อพร้อมแสดงรูปถ่าย
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
 3. ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. เอกสารหรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

 1. พิจารณาจากเอกสาร และหลักฐานประกอบ
 2. การสัมภาษณ์
 3. ผู้ประสานงานโครงการฯ (*สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี)

ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th
ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

 1. คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล โทร 02-470-7299
 2. คุณนวกฏชมนฑ์ พัฒนเจริญสกุล โทร 02-470-7304
ดาวน์โหลด 27/11/23 - 22/12/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างโครงการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 24,000 บาท/เดือน (กรณีผ่านการทดลองงาน) ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด และบางขุนเทียน โดยมีรายละเอียดดังนี้


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงานประจำปี แผนงบประมาณ และการปรับแผนต่างๆ ของหน่วยงาน
 2. วิเคราะห์ และจัดทำแผนการรับมือความเสี่ยงเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือทิศทางการพัฒนา
 3. วางแผน และบริหารจัดการการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานภายนอก
 4. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงายผลการดำเนินงานทั้งโครงการ วมว. และโครงการโคเซ็น มจธ.
 5. รวบรวมข้อมูลในการเผยแผร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานของหน่วยงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย
 7. นักอุตสาหกรรมสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารหลักฐานการสมัคร

 1. ประวัติย่อพร้อมแสดงรูปถ่าย
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
 3. ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. เอกสารหรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กระบวนการพิจารณาคัดเลือก
 5. พิจารณาจากเอกสาร และหลักฐานประกอบ
 6. การสัมภาษณ์
 7. ผู้ประสานงานโครงการฯ (*สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี)

ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th
ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

 1. คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล โทร 02-470-7299
 2. คุณนวกฏชมนฑ์ พัฒนเจริญสกุล โทร 02-470-7304
ดาวน์โหลด 27/11/23 - 22/12/23
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างโครงการในตำแหน่งอาจารย์มัธยม โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน วุฒิการศึกษาปริญญาเอก 31,000 บาท/เดือน วุฒิการศึกษาปริญญาโท 24,000 บาท/เดือน และวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 20,500 บาท/เดือน (กรณีผ่านการทดลองงาน) ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาบางมด และบางขุนเทียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ ดูแลให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
 2. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการการเรียนรู้ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์และมหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน

คุณสมบัติ

 1. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 2. มีใจรักการเป็นครู รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 3. มีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และทำงานเป็นทีมที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน)
 5. หากมีประสบการณ์การสอน หรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

 1. สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ จำนวน 3 อัตรา
  1.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สาขาวิศวกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  2.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเกษตร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.2 หากมีประสบการ์ทางด้าน Precision Farming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สาขาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
  3.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. สาขาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
  4.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาจุลชีววิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. สาขาวิศวกรรมชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
  5.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมชีวภาพ, วิศวกรรมเคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 6. สาขาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  6.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาภาษาไทย
 7. สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  7.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 8. สาขาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  8.1 สำเร็จการศึกษาในสาขาพลศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 9. ครูหอพักหญิง จำนวน 1 อัตรา
  9.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา
 10. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
  10.1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญาตรี หรือ โท ในสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น, สาขาภาษาญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณาคัดเลือก

 1. พิจารณาจากเอกสาร และหลักฐานประกอบ
 2. การสอบสัมภาษณ์
 3. การสอบสอน (กรณีผ่านการสอบสัมภาษณ์)

ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th
ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

 1. คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล โทร 02-470-7299
 2. คุณนวกฏชมนฑ์ พัฒนเจริญสกุล โทร 02-470-7304
ดาวน์โหลด 27/11/23 - 22/12/23
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization)

คุณสมบัติ (Qualification)

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องจบการศึกษาในปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO หรือ TTO) หรือมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย (Licensing) หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการประสานงานและสื่อสารที่ดี สรุปข้อมูลและวางแผนงานได้ และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

ส่งหลักฐานและเอกสารได้ที่ อีเมล: tto@kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 27/11/23 - 31/12/23
โครงการ Micro-Credentials (MC) วิทยาลัยสหวิทยาการ

โครงการ Micro-Credentials (MC) วิทยาลัยสหวิทยาการ รับสมัคร

Digital Branding Specialist for Education product (Micro-credentials Project) 1 position [Full-time]


Key highlight :
• Education industry / Agile, Hybrid Working, Challenging and Enjoy!
• Self-motivated, ability to work under pressure and high creativity.
• Experience in Digital communications and Social medias and stay up-to-date with the latest marketing trends.
Job Responsibilities:
• Manages and maintains Digital Marketing Campaigns, utilizing and optimization tools like SEO, SEM, paid media advertising, KOL and others.
• Plan campaign content/asset and social content calendar and to coordinate with other teams and stakeholders.
• Research and Analysis for identify your target market.
• Write clearly, concisely, and persuasively, using a tone and style that matches brand voice and personality.
• Analyze and interpret data, using metrics and analytics, to measure the performance and impact of your content.
Qualification:
• Bachelor’s degree in Marketing, Journalism, Communication Arts, Digital Marketing or related fields.
• 2-4 years of experience in Brand Communication, Digital Marketing, Marketing Communication, Digital Content Creator.
• Good command of read and written English.
• Collaborate and cooperate with different people, across different departments and functions.
• Manage and delegate tasks and responsibilities.
• Able to learn from your successes and failures, and to seek and apply feedback and best practices.

ส่งResume มาหาเราได้เลยที่ https://www.cms.kmutt.ac.th/services-7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ e-mail hr.kmutt@gmail.com
หรือโทรศัพท์ 02 470 9597 , 9598

ดาวน์โหลด 01/11/23 - 30/11/23
โครงการ Micro-Credentials (MC) วิทยาลัยสหวิทยาการ

โครงการ Micro-Credentials (MC) วิทยาลัยสหวิทยาการ รับสมัคร

Educational Designer (Micro-credentials Project) 1 position [Full-time]

Job Responsibilities:
• Collaborate with the education design team to assist in the creation and development of micro-credentials.
• Develop educational content, resources, and materials for micro-credential courses.
• Review and assess the quality of micro-credential courses, ensuring they meet educational standards.
• Conduct research and best practices in micro-credentialing and education design to inform the development process.
• Analyze data and feedback from learners and instructors to identify areas for improvement.
• Work closely with subject matter experts, instructional designers, and other stakeholders.
• Maintain accurate documentation related to the design and development process.
Qualifications:
• Master’s degree in any field (If in Science, Technology, or Engineering will be considered)
• Have knowledge and experience in any work for at least 3 years.
• Have knowledge and understanding of the education system or educational technology
• Have the ability to analyze data and evaluate results.
• Have the ability to communicate and work as a team.

ส่งResume มาหาเราได้เลยที่ https://www.cms.kmutt.ac.th/services-7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ e-mail hr.kmutt@gmail.com
หรือโทรศัพท์ 02 470 9597 , 9598

ดาวน์โหลด 01/11/23 - 30/11/23
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
• ดำเนินงานโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบริหารโครงการให้เป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านสำนักงาน และสนับสนุนงานบริการวิชาการของ KMUTT SAI
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดของตำแหน่งและคุณสมบัติตามเพิ่มเติมเอกสารแนบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
สมัครทาง E-mail ได้ที่ warisara.boo@mail.kmutt.ac.th, kmutt.sai@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงาน”

ดาวน์โหลด 20/10/23 - 15/11/23
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ
2) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการ เชื่อมโยงหาผู้เชี่ยวชาญในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา
3) ออกแบบหลักสูตรและงานสื่อสาร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
4) ประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
5) ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
7) จัดทำผลลัพธ์และผลกระทบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในภาพรวมของหน่วยงาน
6) สนับสนุนงานของหน่วยงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
สมัครทาง E-mail ได้ที่ laddawan.pot@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี
โทร 02 470 7325 หรือ 064 775 5167

ดาวน์โหลด 24/10/23 - 15/11/23
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงาน พนักงานสนับสนุนงานบริการ 1 อัตรา
สังกัดหน่วยงานที่รับสมัคร สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร


รายละเอียดประกาศ/คุณสมบัติ

 1. อายุ 18-30 ปี เพศ หญิง
 2. จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 3. สามารถใช้ Microsoft office ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 4. มีใจรักในการให้บริการและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 6. มีความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
 7. มีวินัย และความรับผิดชอบต่องาน
 8. มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 9. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัค
ผู้สนใจสามารส่งหลักฐานและเอกสารได้ที่ อีเมล : supin.tho@kmutt.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นางสาวสุพิน ทองอินทร์ โทร 02-470-9688
ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 – 30 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด 05/10/23 - 30/10/23
1 2 3 12

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top