Knowledge Xchange For Innovation (KX)

ร่วมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนไปกับเราเรานำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม และสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกิจการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Exchange) ในลักษณะพันธมิตรอุตสาหกรรม(IndustryCluster)เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมได้อีกช่องทางหนึ่ง

มจธ. ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่เมื่อปี 2554 บนถนนกรุงธนบุรี เรียกว่าสำนักเคเอกซ์ มีความสูง 20 ชั้นพื้นที่ใช้สอยรวม 20,000 ตารางเมตรโดยประมาณตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่แต่ละส่วนตามแนวคิด Interlocking in Space กิจกรรมภายในสำนักเคเอกซ์มีเป้าหมายเพื่อนำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge exchange) ระหว่างประชาคมจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ในลักษณะพันธมิตรอุตสาหกรรม (Industry Cluster) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะนวตกิจ (Startup companies) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงการเป็น Design Hub ซึ่งประกอบด้วย Maker Space และบริษัทออกแบบระดับโลก เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านการออกแบบแก่อุตสาหกรรม

เปิดทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทรศัพท์: 0 2470 7906

ARE YOU LOOKING FOR ?

KX (KNOWLEDGE XCHANGE)

KX Building

110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok 10600 Thailand

Phone : 0 2470 7906

Email : contact@kxinnovation.com

Website : https://www.kxinnovation.com

Top