สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ศ. เกียรติคุณ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัย


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


รศ. ดร. หริส สูตะบุตร

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย


คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร. ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเตือนใจ ดีเทศน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธีระพล พฤกษาทร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Tewin
คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ. ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย

อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผศ. ดร. กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(7)

คุณวรัช กุศลมโนมัย

ผู้แทนจากสมาคมนักศึกษาเก่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(7)

ผศ. ดร.กูสกานา กูบาฮา

ผู้แทนคณบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(3)

ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(3)

ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้แทนศาสตราจารย์จากสภาวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(3)

รศ. ดร. ทวิช พูลเงิน

ผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปจากสภาวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(3)

ดร.วิทวัส มิ่งวานิช

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)

ดร.ผ่องศรี เวสารัช

ผู้แทนพนักงานอื่นซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)

ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร. ธีราพร ชัยอรุณดีกุล

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ติดต่อ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ

โทร. 0 2470 8040

Top