ศักยภาพและความสำเร็จ

ศักยภาพและความสำเร็จ

ศักยภาพและความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดหลักของมหาวิทยาลัยเนื่องจากสังคมโลกและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีพลวัตสูงยิ่ง (Hyperchange Era) และมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ตลอดเวลา หลักแห่งการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คือการทำให้ประชาคมมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะปัจเจก กลุ่มที่ตนเองทำงานและระบบที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น

มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนประชาคมด้วยวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อช่วยนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้สูงสุดตามศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทั้งมหาลัยให้การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วนตนเอง และทักษะเพื่อเพิ่มความสร้างสรรค์สำหรับอาจารย์ให้ปรับการสอนนักศึกษา (Teaching Oriented) ไปสู่การเรียนรู้ (Learning Oriented) ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Centered Learning)

Top