หลักสูตร Non-Degree

บุคคลหรือองค์กรที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตร Non-Degree เพื่อ Upskill/Reskill/Newskill ของ มจธ. ได้ โดยสามารถดูราย ละเอียดเพิ่มเติมแต่ละหลักสูตรและเลือกตามความสนใจ หรือสามารถให้เราช่วยออกแบบหลักสูตรใหม่ พร้อมระบบสนับสนุน ต่างๆ ให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กรของท่าน
Top