การเรียนรู้แบบมืออาชีพ

การเรียนรู้แบบมืออาชีพ

เรียนรู้แบบมืออาชีพ ทำงานได้จริง พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม

มจธ. จัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย (Thailand Qualification Framework -TQF) และ KMUTT Student QF กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตต้องเป็นเลิศทางวิชาการและทำงานได้จริง (Practical Excellence) และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Social Change Agent) ภายใต้กรอบการปฏิบัติที่เรียกว่า “KMUTT Educational Reform” ที่สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ทุกนาทีใน มจธ. คือการเรียนรู้โดยได้เริ่มพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้(Outcome Based Education) โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีจุดเด่น คือ ในทุกหลักสูตรเน้นการเรียนรู้ผ่านกลไกการลงมือปฏิบัติจริงโดยการทำ Capstone Project ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทั้งที่เน้นการประยุกต์เพื่อใช้งานและเน้นการวิจัยขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ และได้เริ่มมีการพัฒนากลไกการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning – WiL) การเรียนแบบ Active Learning และ Problem-Based Learning (PBL) ซึ่งมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะรวมทั้ง Mindset การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่จำเป็นตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและประกอบอาชีพได้


ในขณะเดียวกัน มจธ. เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นด้วยการใช้สื่อ e-Learning และมีการปรับห้องเรียนใหม่ที่เรียกว่าห้องเรียนรู้แบบ X-Classroom และตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มจธ. ได้เตรียมสร้างวิศวกรพันธุ์ใหม่ ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Residential College ณ มจธ.(ราชบุรี) เป็น ตัวอย่างหนึ่งที่เน้นในการพัฒนา Soft Skill ตามคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยรับนักศึกษาพักแบบอยู่ประจำ 120 คนต่อปีเพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ในรูปแบบของ Modular Learning ที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีอาจารย์1 ท่าน ดูแลนักศึกษา 10 คน มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และอื่น ๆ เช่น กิจกรรมร่วมกันในช่วงเย็น ดูละคร เล่นกีฬา เล่นดนตรีและมีอาจารย์ที่ปรึกษาสอนให้กับนักศึกษาในกลุ่มย่อยของตนเอง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ARE YOU LOOKING FOR ?

Top