บริการงานวิจัย

เราให้บริการเผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัย โดยให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการแบ่งผลประโยชน์ของงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มืองานวิจัยงานทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริการงานวิจัย

เราให้บริการเผยแพร่และสนับสนุนงานวิจัย โดยให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการแบ่งผลประโยชน์ของงานวิจัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารเผยแพร่ คู่มืองานวิจัยงานทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เราให้บริการเกี่ยวกับงานวิจัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์วิจัย

การส่งเสริมด้านงานวิจัยและ Strategic Research Themes ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อ : คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์ และ คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว

โทรศัพท์ : 0 2470 9685

ทุน บุคลากรและกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral) / ทุน วช., สวทช., สกอ. / ทุนครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

ติดต่อ : คุณญาณี นาแถมพลอย

โทรศัพท์ : 0 2470 9687

อีเมล : yanee.nat@kmutt.ac.th

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ /
ค่าตอบแทนสิ่งประดิษฐ์ / ทุนวิจัย มจธ. / ทุนตรวจภาษาอังกฤษ

ติดต่อ : คุณนลินี เพ็งแป้น

โทรศัพท์ : 0 2470 9621

อีเมล : nalinee.phe@kmutt.ac.th

ทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ และทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ

ติดต่อ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี

โทรศัพท์ : 0 2470 9687

อีเมล : wannisa.mai@kmutt.ac.th

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

ติดต่อ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ และ
คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน

โทรศัพท์ : 0 2470 9654

อีเมล : panida.suw@kmutt.ac.th,
ruangdet.fug@kmutt.ac.th

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

Biosafety

ติดต่อ : คุณณมล วรปรีดา

โทรศัพท์ : 0 2470 9623

อีเมล : namol.vor@mail.kmutt.ac.th

Research Ethic in Animal

ติดต่อ : คุณกิตติยา วงศ์ใหญ่

โทรศัพท์ : 0 2470 9623

อีเมล : kittiya.won@kmutt.ac.th

Research Ethic in Human

ติดต่อ : คุณจิตรลดา พิศาลสังฆคุณ และ
คุณกษวรรณ เรืองทินกร

โทรศัพท์ : 0 2470 9623

อีเมล : chitlada.pis@kmutt.ac.th และ kasawan.rua@kmutt.ac.th

Research Integrity

ติดต่อ : คุณกีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

โทรศัพท์ : 0 2470 9619

อีเมล : keerati.pin@kmutt.ac.th

ทรัพย์สินทางปัญญา

Request coverage in intellectual properties

ติดต่อ : คุณบัณฑิต คำภูษา

โทรศัพท์ : 0 2470 9663

อีเมล :

สารสนเทศวิจัย

ติดต่อ : คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง

โทรศัพท์ : 0 2470 9689

อีเมล :

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

Industrial Liaison Office (ILO)

ติดต่อ : คุณฐานภา กิจภิญโญพงศ์

โทรศัพท์ : 0 2470 9625

อีเมล : thanapa.kij@kmutt.ac.th

Technology Transfer Office (TTO)

ติดต่อ : ดร. อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

โทรศัพท์ : 0 2470 9626

อีเมล : amornrat.wat@mail.kmutt.ac.th

Work-Integrated Learning Office (WiL)

ติดต่อ : คุณนูรีน สุนทรพงษ์

โทรศัพท์ : 0 2470 8391

อีเมล : nureen.soo@mail.kmutt.ac.th

Working Adult Education (WAE)

ติดต่อ : คุณธนกฤต อิ่มแย้ม

โทรศัพท์ : 0 2470 9647

อีเมล : thanakrit.imy@mail.kmutt.ac.th

KMUTT Entrepreneurship Program (Hatch)

ติดต่อ : คุณอัญจิรา อัศวนนท์

โทรศัพท์ : 0 2470 7926

อีเมล : anjira.ass@kmutt.ac.th

เอกสารเผยแพร่ด้านการวิจัย

KMUTT Research & Development Journal

ติดต่อ : คุณนิลุบล แหยมอุบล

โทรศัพท์ : 0 2470 9652

อีเมล : journal@kmutt.ac.th

เว็บไซต์ : https://journal.kmutt.ac.th

งาน Research Career Development

ติดต่อ : คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์

โทรศัพท์ : 0 2470 9651

อีเมล : wongsiya.ler@mail.kmutt.ac.th

ARE YOU LOOKING FOR ?

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

Top