เว็บไซต์หน่วยงาน

คณะ/สถาบัน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)


คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
 • ระดับปริญญาเอก
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(FIBO)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท)
 • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.เอก)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

คณะ/สถาบัน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)


คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
 • ระดับปริญญาเอก
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(FIBO)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท)
 • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.เอก)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

สำนัก/สถาบัน

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันการเรียนรู้

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สำนักหอสมุด

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักบริหารอาคารและสถานที่

สำนัก/สถาบัน

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันการเรียนรู้

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สำนักหอสมุด

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักบริหารอาคารและสถานที่

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

Top