เว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานกลางของ มจธ.


สภามหาวิทยาลัย

ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ ชั้น 6
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ 0 2470 8035, 8040, 8063
โทรสาร 0 2470 8046
E-mail : u_council@kmutt.ac.th


กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2470 8136
เว็บไซต์ : https://web.kmutt.ac.th/internal-audit/


สภาคณาจารย์และพนักงาน

โทรศัพท์ : 0 2470 8065-6
โทรสาร : 0 2872 9086
เว็บไซต์ : https://senate.kmutt.ac.th

หน่วยงานกลางของ มจธ.


สภามหาวิทยาลัย

ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ สำนักงานอำนวยการ ชั้น 6
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ 0 2470 8035, 8040, 8063
โทรสาร 0 2470 8046
E-mail : u_council@kmutt.ac.th


กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2470 8136
เว็บไซต์ : https://web.kmutt.ac.th/internal-audit/


สภาคณาจารย์และพนักงาน

โทรศัพท์ : 0 2470 8065-6
โทรสาร : 0 2872 9086
เว็บไซต์ : https://senate.kmutt.ac.th

คณะ/สถาบัน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 2470 9017
เว็บไซต์ : https://eng.kmutt.ac.th/
Facebook: eng.kmutt


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
 • ระดับปริญญาเอก
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(FIBO)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท)
 • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.เอก)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

คณะ/สถาบัน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 2470 9017
เว็บไซต์ : https://eng.kmutt.ac.th/
Facebook: eng.kmutt


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ระดับปริญญาตรี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ระดับปริญญาโท
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
 • ระดับปริญญาเอก
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ


บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
(FIBO)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท)
 • สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
 • สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.เอก)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

สำนัก/สถาบัน

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันการเรียนรู้

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)

โทร 0 2470 7957
โทรสาร 0 2470 7958
อีเมล์ : stipi.admin@mail.kmutt.ac.th

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สำนักหอสมุด

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักบริหารอาคารและสถานที่

สำนัก/สถาบัน

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันการเรียนรู้

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI)

โทร 0 2470 7957
โทรสาร 0 2470 7958
อีเมล์ : stipi.admin@mail.kmutt.ac.th

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สำนักหอสมุด

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักบริหารอาคารและสถานที่

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

Top