ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงภายใต้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม KMUTT Student QF จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่นทุนเพชรพระจอมเกล้า ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง ทุนเจียระไนเพชร เป็นต้น สนับสนุนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้านในระดับปริญญาตรีสร้างมิติที่หลากหลายเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม มจธ.


ชื่อทุนการศึกษา รายละเอียด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เงื่อนไข
และคุณสมบัติ

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัณฑิต

ทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้น เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ้มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทํางาน วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่สูงเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

  • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าครองชีพรายเดือน 18,000 บาท/เดือน
  • เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายการทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศไม่เกิน 6 เดือน

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต

ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพ ความสามารถ และความใฝ่รู้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพ ความสามารถและมีความใฝ่รู้ มีทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

  • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าครองชีพรายเดือน 8,000 บาท/เดือน

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษา "เพชรพระจอมเกล้า” เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

  • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าอุปกรณ์แรกเข้าเหมาจ่าย 30,000 บาท
  • ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน
  • โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขที่กำหนด

ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัย Forschungszentrum Jülich (Jülich) โดย Institute of Bio – and Geosciences Plant Sciences (IBG-2) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมดำเนินการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับพระราชทานชื่อ “ทุนรุกขพิทยพัฒน์” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 – 2568

 • ระดับปริญญาโท
  • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าครองชีพรายเดือน 8,000 บาท/เดือน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันวิจัย Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 เดือน
 • ระดับปริญญาเอก
  • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าครองชีพรายเดือน 18,000 บาท/เดือน
  • เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายไปแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันวิจัย Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน

ทุนการศึกษาธรรมรักษา

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองหลังสำเร็จการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน
  • ค่าอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 10,000 บาท
  • มีสิทธิ์ได้พักหอพักใน มจธ.
ชื่อทุนการศึกษา รายละเอียด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เงื่อนไข
และคุณสมบัติ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 1 นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี
** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
  • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
  • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
  • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
  • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
  • มีรายได้รวมของครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี
  • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
  • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
   – รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
   – รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
  • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
   – มี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
   – มี ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 2
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

* ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี
** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขรายได้รวมของครอบครัว

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
  • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
  • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
  • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
  • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
  • มีรายได้รวมของครอบครัว
   – ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
   – เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
  • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
  • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
   – รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
   – รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
  • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
   – อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อ ปี หรือ ร้อยละ 0.75 ต่อปี *ตามเงื่อนไขของกองทุนฯ
   – ระยะเวลาปลอดหนี้(ปลอดดอกเบี้ย)  2 ปี
   – ระยะเวลาผ่อนชำระคืนกองทุนฯ 15 ปี 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 3
ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

* ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี
** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขรายได้รวมของครอบครัว

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
  • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
  • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
  • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
  • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
  • มีรายได้รวมของครอบครัว
   – ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
   – เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
  • มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
  • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
   – รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
   – รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
  • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
   – อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อ ปี หรือ ร้อยละ 0.75 ต่อปี *ตามเงื่อนไขของกองทุนฯ
   – ระยะเวลาปลอดหนี้(ปลอดดอกเบี้ย)  2 ปี
   – ระยะเวลาผ่อนชำระคืนกองทุนฯ 15 ปี 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะที่ 4
ส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ เรียนในระดับ ป.โท

* ดำเนินการขอยื่นกู้ยืมเป็นรายปี
** ให้กู้ยืมเฉพาะ ค่าเล่าเรียน (ตามที่จ่ายจริง) และ ค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขรายได้รวมของครอบครัว

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุในปีการศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน (ครั้งแรก) ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
  • ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
  • เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เต็มเวลา หรือไม่ก็ได้
  • ไม่เป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง
  • ไม่เคยถูกพิพากษาถึงขั้นจำคุก
  • มีรายได้รวมของครอบครัว
   + ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
   + เกิน 360,000 บาท ต่อปี สามารถกู้ยืมได้เฉพาะค่าเล่าเรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
   + รายเก่า เลื่อนชั้นปี  ไม่ต่ำกว่า  36 ชั่วโมง
   + รายใหม่(กู้ยืมครั้งแรก) ขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง
  • การชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา
   + อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อ ปี หรือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี *ตามเงื่อนไขกองทุนฯ
   + ระยะเวลาปลอดหนี้(ปลอดดอกเบี้ย)  1 ปี
   + ระยะเวลาผ่อนชำระคืนกองทุนฯ 10 ปี 

ทุนการศึกษาให้เปล่า

ทุนการศึกษาให้เปล่าเป็นทุนที่ได้รับจากหน่วยงาน องค์กร บริษัท และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกำหนด อาทิเช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เป็นต้น โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้รับบริจาคมากกว่า 200 ทุน ต่อปีการศึกษา ทั้งแบบสนับสนุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและแบบพิจารณาเป็นรายปี

  • คุณสมบัติของผูู้รับทุนเป็นไปตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด

ทุนสนับสนุนการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชาพบเห็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงินที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเล่าเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชาสามารถเสนอขอความช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาในความดูแลของท่าน โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม

  1. พิจารณาและสัมภาษณ์นักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชา
  2. จัดทำบันทึกข้อความเสนอขอสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพร้อมลงนามเอกสาร เสนอหัวหน้าภาควิชาและคณะตามลำดับ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงถึงความ เดือดร้อนของนักศึกษา (เรียงความบรรยาย/เอกสารอื่นๆ ตามสมควร)
  3. ส่งมาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

“ทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์” (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL)

ทุน Applied Learning 1 เป็นทุนซึ่งทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ เช่น การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การพัฒนา Software หรือ Mobile Application การพัฒนาสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การตัดต่อ VDO การพัฒนา Website การทำงานกับชุมชน และสังคม งานสร้างชิ้นงาน เป็นต้น โดยจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา กำหนดให้สามารถแบ่งการวัดผลสำเร็จของงานได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา

ทุน Applied Learning 2 เป็นทุนซึ่งทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในงานที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น

  • ทุน Applied Learning 1 เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา กำหนดให้สามารถแบ่งการวัดผลสำเร็จของงานได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา โครงการละไม่เกิน 20,000 บาททุน
  • Applied Learning 2 เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 3 ภาคการศึกษาชั่วโมงละ 50 บาท (6 ชั่วโมงขึ้นไปเหมาจ่าย 300 บาทต่อวัน)

ทุนการศึกษาสิริวิริยา

ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสู้ชีวิต ที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดผู้อุปการะ หรือ เป็นผู้ที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูตนเอง พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  • ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าครองชีพเดือนละ 6,000 บาท
  • ค่าอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษาละ 10,000 บาท

ทุนเจียระไนเพชร

ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้านโดยเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
 • ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดในการเข้าร่วมประกวดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
 • ประเภทรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัย

ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีศักยภาพความสามารถด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน (ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม) เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)ในสังคมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระหว่างศึกษาโดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นรายปีการศึกษา

  • ได้รับค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ค่าครองชีพ 4,000 บาท/เดือน

ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบอุบัติภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย

  • ทุนไม่เกิน 5,000 บาท ตามความจำเป็นและเหมาะสม
Scholarship name Description Bachelor's
degree
Master's
degree
Doctorate Conditions and
qualifications

THE PETCHRA PRA JOM KLAO Undergraduate Scholarship

PETCHRA PRA JOM KLAO Undergraduate scholarship
To enhance and support the bachelor student program those commit and deserve considering, academic and spectacular talented following their academic year and under the scholarship’s condition.

Promoting the students with distinguished academic capabilities
It aims to support students who have potential and capability. The scholarship will grant within the study period specified in the curriculum and under indicated conditions. However, for students to be granted the scholarship, they have to gain a GPAX. score of at least 3.60.

Promoting the students with spectacular talented
It aims to support students who have spectacular talented such as athletics, cultural activities, leadership activities and development and invention. The scholarship will grant within the study period specified in the curriculum and under indicated conditions.

  • Tuition Fee
  • Monthly living expenses 4,000 THB/Month
  • Study equipment 30,000 THB

THE PETCHRA PRA JOM KLAO Master’s Degree Scholarship

Promoting the students with distinguished academic capabilities and enhance the research and development experience under the supervision of highly experienced group. It aims to support students who have potential and capability. The scholarship will grant within the study period specified in the curriculum and under indicated conditions. However, for students to be granted the scholarship, they have to gain a GPAX. score of at least 3.25 for master’s degree.

  • Tuition Fee
  • Monthly living expenses 8,000 THB/Month

THE PETCHRA PRA JOM KLAO Ph.D Research Scholarship to improve the students’ utilization of their precious time to study

In the doctoral degree program and enhance the research and development experience under the supervision of highly experienced group of researchers and advisors. This scholarship is for those doctoral students who wants to develop themselves as quality researchers in their respective fields of research so as to create a positive impact on the social and economic conditions of the country.

  • Tuition Fee
  • Monthly living expenses 18,000 THB/Month
  • Expense for progress report material allowance, Research expense, and transportation costs.
  • Expense for international research ,Living expenses in foreign country , air ticket, passport fee ,visa fee and health insurance

Multi-intellectual Scholarship

To express our gratitude and obligation to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon for her contribution towards education in Thailand and neighboring countries, the university has decided to announce the Multi – Intellectual Scholarship grant for students pursuing Bachelor’s and Master’s degree from countries: Cambodia, Lao PDR., Myanmar and Vietnam.

  • Tuition Fee
  • Monthly living expenses
  • Bachelor degree 8,000 THB/Month
  • Master degree 10,000 THB/Month
  • Study equipment 10,000 THB/Year
  • Health and Accident Insurance 2,500 THB/Year

KMUTT international Scholarship Program (KISP)

To comply with the Internationalization policy and increase the number of international students with scholarships. KISP grant for students pursuing Bachelor’s and Master’s degree from international countries except Vietnam, Lao PDR., Myanmar, and Cambodia.

  • Tuition Fee
  • Monthly living expenses
  • Bachelor degree 8,000 THB/Month
  • Master degree 10,000 THB/Month
  • Study equipment 10,000 THB/Year
  • Health and Accident Insurance 2,500 THB/Year

The Greater Mekong Sub-region Country Scholarship (GMS)

KMUTT has decided to provide scholarships for a master’s degree and a doctoral degree to staff and students of the Greater Mekong Sub-region country: Lao PDR., Cambodia, Myanmar, Vietnam, and China (specifically Yunnan Province).

  • Ancillary Fee (not over 60,000 THB/Semester)
  • Credit fee 80,000 THB/Semester
  • Accommodation 3,000 THB/Month
  • Health and Accident Insurance 2,500 THB/Year

Rukkhaphitthayaphat Scholarship

King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Jülich Institute cooperate in giving scholarships to graduate students, Rukkhaphitthayaphat Scholarships, whose name bestowed by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, from academic year 2565-2568 B.E. The scholarships consist of 3 scholarships for doctoral degree and 3 scholarships for master degree for the areas of Plant Science, Robotic Engineering and Automation System and other areas related to Bioeconomy.

  • Tuition Fee
  • Master Degree living expenses THB 8,000 /Month
  • Doctoral Degree living expenses THB 18,000 /Month
  • Expense for material allowance, Research expense, and transportation costs
  • Expense for the short-term study or research exchange at Jülich Research Institute, Federal Republic of Germany