อัตลักษณ์องค์กร

อัตลักษณ์องค์กร

KMUTT Brand Attributes

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้กำหนดคุณลักษณะของแบรนด์ซึ่งสะท้อนตัวตนของความเป็น มจธ. ผ่าน Brand Attributes ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

Professional
 • ด้านความเป็นมืออาชีพ มจธ.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ความชำนาญ รู้จริง และลงมือปฏิบัติได้จริง
 • Integrity
 • มจธ. ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกต้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 • Pioneer
 • มจธ.เป็นผู้นำ และริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • Collective Impact
 • ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคน สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ มจธ.ยังเป็นกัลยาณมิตร เป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กร เพื่อร่วมสร้างสิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีวิสัยทัศน์สู่การพัฒนาเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งและเป็นองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัยและเป็น สากลมากขึ้น จึงได้จัดให้มีการออกแบบโลโก้ (โลโก้วิสัยทัศน์) ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ในวาระที่ต่างไปจากตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำคู่มือระบบอัตลักษณ์องค์กรหรือ Corporate Identity Design Guideline และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้นำตราสัญลักษณ์และโลโก้ไปใช้งานกับสื่อต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดที่ปรากฏสู่สาธารณชนให้มี ความสอดคล้อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยได้ อย่างสมบูรณ์


  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย และหน่วยการตลาด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2470 8415 – 6 หรือ อีเมล : pr@mail.kmutt.ac.th  ตราสัญลักษณ์

  ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

  นำมาจากพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ลักษณะของตราประกอบด้วย ลายกลางเป็นตราพระมหามงกุฎ ซึ่งนำมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม “มงกุฎ” และเป็นศิราภรณ์สำคัญ หนึ่งในเครื่องราชเบญจกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่บริเวณข้างทั้งสอง สัญลักษณ์ทั้งหมดอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงนามมหาวิทยาลัยกำกับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม 

  วาระการใช้งาน

  ใช้สำหรับงานทางการที่สำคัญ งานพิธีการต่างๆ หรือเอกสารราชการที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น ใบปริญญาบัตร เอกสารใบรับรอง หรือประกาศ คำสั่ง ต่างๆ

  ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์

  ประกอบด้วยสองส่วนคือ

  สัญลักษณ์วิสัยทัศน์ (Vision Mark)

  สื่อถึงความชัดเจนในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ( Framing Vision)  ที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวมจธ. โดยรูปแบบของจุดหรือ  Pixel  ที่เรียงกันสามารถสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้อย่างร่วมสมัย ในขณะเดียวกันการเรียงกันเป็นเลข 4 สามารถสื่อถึงความภาคภูมิใจในนามพระราชทานได้อีกด้วย

  ตัวอักษรสัญลักษณ์ (Word Mark)

  เป็นการเรียงตัวกันอย่างสร้างสรรค์ ( creative & constructive) สื่อถึงการไม่หยุดนิ่ง และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้ชื่อย่อตัวอักษรภาษาอังกฤษยังสื่อถึงวิสัยทัศน์ที่จะนำมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วาระการใช้งาน

  ใช้สำหรับกิจกรรมที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ เพื่อสื่อถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ

  ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ “ดอกธรรมรักษา” เป็นดอกไม้ที่พบมากในบริเวณมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีสีของดอกที่สอดคล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีนามเป็นมงคลต่อนักศึกษาและบุคลากรในด้านจริยธรรม สอดคล้องกับคติธรรมที่ว่า “ธรรมะ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” ไม่ว่าบุคคลนั้นอยู่ในศาสนาใด

  สีประจำมหาวิทยาลัย

  สีแสด-เหลือง เป็นสีที่แสดงความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น เปรียบเทียบได้กับชีวิต รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเครื่องมือเครื่องจักรซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์จากจินตนาการที่ลึกล้ำ ความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ของการเรียนรู้ และของชีวิต

  สีอัตลักษณ์

  สีอัตลักษณ์สำหรับเว็บไซต์และสื่อแอพลิเคชั่น :
  Yellow : #FFC72C  
  Orange : #FA4616  
  Blue Grey : #7B8189

  ข้อกำหนดในการใช้สีมาตรฐาน

  • กำหนดให้ใช้ตราสัญลักษณ์ชนิดสีเดียว คือ สีแสดเป็นหลัก
  • ในการออกแบบกราฟิกต่างๆ สามารถใช้สีแสด เหลือง และเทามาร่วมกันได้ โดยคำนึงถึงสัดส่วนของความเหมาะสมในการใช้งาน
  • สีมาตรฐานของแต่ละคณะจะแตกต่างกันโปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร
  • สีที่ระบุในคู่มือใช้สำหรับงานสื่อทั่วไป เช่น สิ่งพิมพ์ งานออกแบบกราฟิกต่างๆ ซึ่งกรณีการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องใช้สีตามมาตรฐาน HEX ที่กำหนด ไม่ควรใช้วิธีการแปลงค่าสีจากในคู่มือไปใช้งาน

  สีประจำคณะและหน่วยงาน

  คณะวิศกรรมศาสตร์

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะวิศกรรมศาสตร์

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #a72c32

  คณะวิทยาศาสตร์

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะวิทยาศาสตร์

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #fed110

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #42b5e1

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #336699

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #e5821b

  คณะศิลปศาสตร์

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะศิลปศาสตร์

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #0371b6

  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #06684a

  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #239250

  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #1a468d

  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #dd5900

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  สำหรับใช้ในสื่อทั่วไป : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  สำหรับใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน :
  #273882

  หมายเหตุ
  สำหรับสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน โปรดติดต่อกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 8257 หรือ Email address: pr@mail.kmutt.ac.th

  ฟอนต์อัตลักษณ์

  มหาวิทยาลัยกำหนดฟอนต์สำหรับใช้ในสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ซึ่งเปิดให้นักศึกษาและบุคลากร มจธ. ดาวน์โหลดไปใช้งานแบบถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์สำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลใดนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด

  DB Heavent Cond

  TH Sarabun PSK

  หมายเหตุ
  สำหรับสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่น โปรดติดต่อกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 8257 หรือ Email address: pr@mail.kmutt.ac.th

  สิ่งพิมพ์/แผ่นพับ

  เพลง มจธ.

  เพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “ชุดเพลงออร์เคสตรา” ประกอบด้วย

  • เพลงลูกพระจอม
  • เพลงลูกพระจอม (บรรเลง)
  • เพลงมดลาบาง บางอาลัยมด
  • เพลงมดลาบาง บางอาลัยมด (บรรเลง)
  • เพลงพระจอมเกล้าธนบุรี
  • เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (บรรเลง)

  ร้องประสานเสียงโดย คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี
  ควบคุมการผลิตโดย สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์
  ลิขสิทธิ์เพลงเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ : 0 2470 8415-6
  อีเมล : pr@mail.kmutt.ac.th  บทเพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  แนวป๊อปแจ๊สในรูปแบบวงบิ๊กแบนด์

  • สัญญามด
  • ปฏิญญา มจธ.
  • มดหมู่
  • ไม่ลืมบางมด
  • แสดเหลืองเรืองรุ่ง

  ร้องประสานเสียงโดย คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ควบคุมการผลิตโดย อาจารย์สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์
  ลิขสิทธิ์เพลงเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  โทรศัพท์ 0 2470 8415-6
  อีเมล pr@mail.kmutt.ac.th


  Top