ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 988 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ  จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/05/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน

procurement 10/05/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ระบบทัวร์เสมือนจริงฟีโบ้ (FIBO Virtual Tour) จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/05/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/05/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/05/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายประจำ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10/05/22
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/05/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ และชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน

procurement 9/05/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IPad จำนวน ๘๕ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9/05/22
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4

procurement 6/05/22
1 2 3 99

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top