ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

นำมาจากพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ลักษณะของตราประกอบด้วย ลายกลางเป็นตราพระมหามงกุฎ ซึ่งนำมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม “มงกุฎ” และเป็นศิราภรณ์สำคัญ หนึ่งในเครื่องราชเบญจกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่บริเวณข้างทั้งสอง สัญลักษณ์ทั้งหมดอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงนามมหาวิทยาลัยกำกับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม 

วาระการใช้งาน

ใช้สำหรับงานทางการที่สำคัญ งานพิธีการต่างๆ หรือเอกสารราชการที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น ใบปริญญาบัตร เอกสารใบรับรอง หรือประกาศ คำสั่ง ต่างๆ

ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์

ประกอบด้วยสองส่วนคือ

สัญลักษณ์วิสัยทัศน์ (Vision Mark)

สื่อถึงความชัดเจนในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ( Framing Vision)  ที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวมจธ. โดยรูปแบบของจุดหรือ  Pixel  ที่เรียงกันสามารถสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้อย่างร่วมสมัย ในขณะเดียวกันการเรียงกันเป็นเลข 4 สามารถสื่อถึงความภาคภูมิใจในนามพระราชทานได้อีกด้วย

ตัวอักษรสัญลักษณ์ (Word Mark)

เป็นการเรียงตัวกันอย่างสร้างสรรค์ ( creative & constructive) สื่อถึงการไม่หยุดนิ่ง และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้ชื่อย่อตัวอักษรภาษาอังกฤษยังสื่อถึงวิสัยทัศน์ที่จะนำมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วาระการใช้งาน

ใช้สำหรับกิจกรรมที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ เพื่อสื่อถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ “ดอกธรรมรักษา” เป็นดอกไม้ที่พบมากในบริเวณมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีสีของดอกที่สอดคล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีนามเป็นมงคลต่อนักศึกษาและบุคลากรในด้านจริยธรรม สอดคล้องกับคติธรรมที่ว่า “ธรรมะ ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” ไม่ว่าบุคคลนั้นอยู่ในศาสนาใด