วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ชื่อเดิม วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ. ISSN 0125-278X) จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2561 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.238

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ชื่อเดิม วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ. ISSN 0125-278X) จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2561 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.238

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

Sustainable Bioeconomy

วารสารออนไลน์ | 2024 |

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. เป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาในสหสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full-length article) แบบเนื้อหาสั้น (Short communication) รวมถึงบทความประมวลความรู้เชิงวิเคราะห์ (Review article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

การเตรียมต้นฉบับ และการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ คลิกที่นี่

ส่งไฟล์บทความมาที่ e-mail : journal@kmutt.ac.th และกรุณาเสนอชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล์ ของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งสามารถประเมินบทความได้มาด้วย

การสมัครสมาชิกวารสาร

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก โอนเงินจำนวน 300 บาทเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ ชื่อบัญชี “มจธ.-การวิจัย” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 330-1-17205-8 หลังจากโอนเงิน ให้ส่ง ใบสมัครสมาชิก และหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) มาที่ e-mail: journal@kmutt.ac.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2872-9083 ทางวารสารฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินไปตามรายละเอียดในใบสมัคร


ARE YOU LOOKING FOR ?

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

Top