จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษา

สถิติผู้ได้รับทุนการศึกษา มจธ.

รวมทุกระดับการศึกษา 20,785

ทุน


รวมงบประมาณ 349

ล้านบาท

จำนวนทุน
ระดับปริญญาตรี 19,066 ทุน
ระดับบัณฑิตศึกษา 1,719 ทุน
จำนวนเงิน
ระดับปริญญาตรี 229

ล้านบาท

ระดับบัณฑิตศึกษา 120

ล้านบาท

ข่าวสาร/ประกาศ

ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน