จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษา

สถิติผู้ได้รับทุนการศึกษา มจธ.

รวมทุกระดับการศึกษา 7,744

ทุน


รวมงบประมาณ 306

ล้านบาท

จำนวนทุน
ระดับปริญญาตรี 6,890 ทุน
ระดับบัณฑิตศึกษา 854 ทุน
จำนวนเงิน
ระดับปริญญาตรี 191

ล้านบาท

ระดับบัณฑิตศึกษา 115.47

ล้านบาท

ข่าวสาร/ประกาศ

ผลงานและกิจกรรมนักศึกษาทุน