วิจัยและนวัตกรรม

วิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัย

8 STRATEGIC RESEARCH THEMES

มจธ. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสูงต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นเลิศหนึ่งในกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. คือ เน้นการวิจัยแบบรวมตัวกัน และใช้ความสามารถแบบสหสาขา เพื่อแก้ปัญหาและโจทย์วิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัย แบ่งยุทธศาสตร์วิจัยออกเป็น 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Sustainable Bioeconomy), การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital), การผลิตและการก่อสร้างที่ชาญฉลาด (Innovative materials, Manufacturing and Construction), บริการสุขภาพแบบชาญฉลาด (Smart Healthcare), การเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน (Sustainable Mobility), พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Environment), สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (Creative and Learning Society), การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Inclusive and Sustainability Research)

Sustainable Bioeconomy (เศรษฐกิจฐานชีวภาพ)

SUB THEMES

Biofuels and Biorefinery | Bioresource Management and Utilization | Food for The Future | Sustainable Agriculture | Conservation ecology

เป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า “ตระกร้าอาหารแห่งเอเชีย” (Food Basket of Asia) “ครัวแห่งโลก” (Kitchen of the World) ประเทศไทยยังคงพึ่งในทรัพยากรอันอุดมทางธรรมชาติที่มี ว่าเป็นพื้นฐานความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมที่เข้าไปเพิ่มเติมคุณค่าให้กับทรัพยากรชีวภาพและผลิตผลที่ได้มาจากทรัพยากรเหล่านี้ช่วยทำให้ห่วงโซ่ภาคเกษตรกรรมทั้งหมดยั่งยืน ส่งผลให้เกิดประเด็นสำคัญ ๆ ในกลยุทธ์เชิงเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย ที่ KMUTT นักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาต่างก็ได้งัดความสามารถของตนออกมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (รวมถึงการผลิตชีวภาพ) เพื่อทำให้การเกษตรที่จะเกิดขึ้นในภายหน้ามีความแม่นยำและยั่งยืน เช่นเทคโนโลยีที่ช่วยหลังการเก็บเกี่ยว และอาหารแปรรูป นวัตกรรมเรื่อง “อาหารสำหรับอนาคต” (อาหารฟังก์ชั่น และโภชนเภสัช หรือ Nutraceuticals) การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีววัสดุ การผลิตชีวเคมี การเลี้ยงสัตว์ (ด้วยอาหาร) และวัคซีนสำหรับสัตว์ การพัฒนาและการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ และการรักษาและการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน การเกษตรแม่นยำ (Precision farming) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปอาหาร อาหารสัตว์และ วัคซีนสัตว์อาหารเพื่อ อนาคต (เช่น อาหารสำหรับผู้สูงวัย) เชื้อเพลิง วัสดุและเคมีชีวภาพเทคโนโลยีสำหรับการ จัดการ และการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (เช่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์) รวมทั้งการวิจัยและผลิตยาชีววัตถุ (biopharmaceuticals)


ที่ปรึกษา : ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด, รศ.บุษยา บุนนาค | boosya.bun@kmutt.ac.th

Champion : ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช | bunyaphat.sup@kmutt.ac.th

Digital Transformation (การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)

SUB THEMES

Data Science for Business | AI and Robotics | Education Technology | Digital Health | Fundamental research for digital transformation

“เน้นการวิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี AI และอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อรองรับต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชนและคุณภาพชีวิต ครอบคลุมทั้งคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Computational Science and Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศ Internet of Things (IOT), Big Data Analytics รวมทั้งบริการและผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Services and Products)” โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่บูรณาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหลากหลายสาขา เพื่อการวินิจฉัย บำบัด ฟื้นฟูและป้องกันโรค และบริการทางการแพทย์ (เช่น การผลิต ยาชีววัตถุโดยโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานสากลการผลิตเซลล์ เพื่อเวชศาสตร์ ฟื้นฟู) รวมทั้งเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคประเภท Non-invasive (เช่น bio- imaging, biosensors และ molecular diagnostics เป็นต้น) รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงวัย และการพัฒนาทางสมองของเด็ก


ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ | prasert.kan@kmutt.ac.th,
รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล | tiranee.ach@kmutt.ac.th

Champion : รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง | siam.cha@kmutt.ac.th

Innovative Materials, Manufacturing and Construction (การผลิตและการก่อสร้างที่ชาญฉลาด)

SUB THEMES

Advanced Materials, Design and Manufacturing | Smart Construction

“เน้นการวิจัยและพัฒนาวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุและการขึ้นรูปวัสดุ (ทั้งโลหะ อโลหะ โพลิเมอร์และคอมโพสิท) เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์) และการก่อสร้าง และในส่วนอื่นๆ (เช่น พลังงานและสิ่งแวดล้อม) การใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิตและการก่อสร้างตลอดจนการบริหารจัดการระบบและคุณภาพการผลิตและการก่อสร้าง”


ที่ปรึกษา : ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล | chai.jat@kmutt.ac.th

Champion : รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข | vitoon.uth@kmutt.ac.th,
รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร | weerachart.tan@kmutt.ac.th

Smart Healthcare (บริการสุขภาพแบบชาญฉลาด)

SUB THEMES

Assistive Technology for the Aged, Disabled and Rehabilitation | Medical Diagnostics | Medical Treatment and Prevention | Logistics & Management

ด้วยฐานที่แข็งแกร่งในงานบริการด้านการแพทย์ คุณภาพในการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์ ทำให้ประเทศไทยได้รับการตั้งให้เป็น “ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย” (the medical hub of Asia) เพื่อตอบรับกลยุทธ์แห่งวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” เรื่อง การส่งเสริมและการบริการด้านสุขภาพ (wellness and medical services) การเติบโตทางด้านนี้ส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาด้านการแพทย์และชีวการแพทย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจแลบ และคลีนิกการวิจัยและพัฒนาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นักวิจัยที่ KMUTT ล้วนเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biological science) และวิศวกรรม (engineering) ชีวเคมี(biochemistry) และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (biochemical process engineering) ไปจนถึงความรู้ในเรื่อง วัสดุนาโน (nano-materials) ชีวสารสนเทศศาสตร์ หรือ ชีววิทยาเชิงคำนวณ (bioinformatics) วิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) และ การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big data มาทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังเรายังมีบุคลากรมืออาชีพด้านสุขภาพภายนอก KMUTT อีกหลายท่านมาทำงานวิจัยร่วมกันเสมอ หรือที่เรียกว่า งานวิจัยแบบสหวิทยา (interdisciplinary research) โดยงานวิจัยจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. การใช้งานหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (medical robotics) และเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก (assistive/rehabilitation technology) แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
  2. การตรวจวินิจฉัยโรค (medical diagnostics) เช่น การวิเคราะห์ระดับโมเลกุล (Molecular diagnostics) ภาพชีวภาพและการวิเคราะห์ (bio-imaging and analysis)) และ ชีวสารสนเทศศาสตร์ (bioinformatics)
  3. การผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceutical production) และการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในหลอดทดลอง (cell culture) เพื่อใช้เป็นยาฟื้นฟูหรือซ่อมแซมเซลล์ และ
  4. วัสดุฉลาด (smart materials) เพื่อการใช้งานทางด้านชีวการแพทย์ (biomedical applications)

โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่บูรณาการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าหลากหลายสาขา เพื่อการวินิจฉัย บำบัด ฟื้นฟูและป้องกันโรค และบริการทางการแพทย์ (เช่น การผลิต ยาชีววัตถุโดยโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานสากลการผลิตเซลล์ เพื่อเวชศาสตร์ ฟื้นฟู) รวมทั้งเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคประเภท Non-invasive (เช่น bio-imaging, biosensors และ molecular diagnostics เป็นต้น) รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงวัย และการพัฒนาทางสมองของเด็ก


ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน | sakarindr.bhu@kmutt.ac.th

Champion : ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง | supachai.von@kmutt.ac.th,
รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ | anak.kha@kmutt.ac.th

Sustainable Mobility (การเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน)

SUB THEMES

Next Generation Aerial Vehicle | Next Generation Vehicle | Rail System | Supply Chain Management | Transport Policy and Planning

“เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการวิจัยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ใช้พลังงานน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์คาร์บอนต่ำโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีระบบราง ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และความปลอดภัยด้านการขนส่ง รวมทั้งนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง”


ที่ปรึกษา : ศ. ดร.สำเริง จักรใจ | sumrueng.jug@kmutt.ac.th

Champion : รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล | yossapong.lao@kmutt.ac.th

Sustainable Energy and Environment (พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)

SUB THEMES

Earth System and Climate Change | Energy Efficiency | Energy System Integration | Energy and Environmental Policy | Sustainable Environmental Technology and Management

“เน้นการวิจัยและพัฒนาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

  1. พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการใช้ชีวมวลเพื่อผลิตความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากแสงอาทิตย์ และระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดจิ๋ว (Micro Grid) และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ตลอดจนระบบอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Energy Storage))
  2. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเฉพาะในภาคอาคาร ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง
  3. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศและการกำจัดขยะชุมชน และ
  4. เทคโนโลยีเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเฉพาะด้านการจำลองภูมิอากาศ การจัดการน้ำ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากภาคเกษตรและป่าไม้ เป็นต้น รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

ที่ปรึกษา : รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร | bundit.fun@kmutt.ac.th

Champion : ผศ. ดร.กูสกานา กูบาฮา | kuskana.kub@kmutt.ac.th,
ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ | navadol.lao@kmutt.ac.th

Creative and Learning Society (สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์)

SUB THEMES

Art and Design Innovation | Community Development and Management | Future Learning | Future Society

“เน้นการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Learning) ใหม่ๆ ด้านศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ เพื่อกระบวนการเรียนรู้สำหรับอนาคต (Future Learning) และวิถีชีวิต และสังคมแห่งอนาคต (Future Society) รวมทั้งการพัฒนาและการจัดการชุมชน และการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มบนฐานของนวัตกรรม และการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับศิลปะและการออกแบบ”


ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ | sasitorn.suw@kmutt.ac.th

Champion : ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ | krittika.tan@kmutt.ac.th,
รศ. ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ | chujit.jea@kmutt.ac.th

Inclusive and Sustainability Research (การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน : บนฐานการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม)

SUB THEMES

Food Security | Wellbeing & Creative Community | Bio-Circular-Green Economy

ทำการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่มาแล้วนานกว่า 4 ทศวรรษ เน้นการสร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศและสัมพันธ์กับโจทย์ที่แท้จริงของสังคม (Relevance Excellences) และพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และอย่างยั่งยืน ครอบคลุมงานวิชาการด้านวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในระบบเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้กับโรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปดอยคำ การสนับสนุนงานด้านพลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาระบบเกษตร (3E4A - Energy, Engineering and Environment for Agriculture) การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการฟื้นฟูระบบนิเวศ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การสร้างพื้นที่และเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาสมรรถนะของคนในพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมและพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

จากฐานประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้ มจธ. เข้าใจโจทย์และความต้องการพัฒนาของชุมชนและพื้นที่ทำงานเป็นอย่างดี เข้าใจบริบทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาจากฐานสู่ยอด ลดความเหลื่อมลํ้า และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยคุณภาพสูงแต่สัมพันธ์เชื่อมโยงและมีความโดดเด่นได้ (Relevance Excellences) และมีความเป็นจริงได้ ที่จะพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั่วถึง (Inclusive Innovation)


ที่ปรึกษา : นายสุเมธ ท่านเจริญ

Champion : นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร


Research News VIEW All


ARE YOU LOOKING FOR ?

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 10140

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

Top