ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักเคเอกซ์

ประกาศสำนักเคเอกซ์
เรื่อง การรับสมัครพนักงาน

ด้วยสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานของสำนักเคเอกซ์ จำนวน 2 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และสวัสดิการที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ระดับปริญญาโท ถึง ปริญญาเอก
1) นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ตามเอกสารแนบ

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

(1) มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(2) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องทางศีลธรรม
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
(7) ไม่เป็นโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกำหนด
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพนักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ
(9) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น เพราะกระทำผิดวินัย

3.2 เพศชายต้องผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และมีใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

สนใจสามารถสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย และส่งใบสมัครกลับที่ Khuanruan.jan@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 15/03/21 - 31/03/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักพัสดุ จำนวน 1 งาน

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์    
 2. เป็นผู้มีความถนัด ความสนใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการประเภท Intangible เช่น บริการ Cloud Software, Subscription Software Service เป็นต้น
 3. เป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ดีด้านการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ และการนำเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. หากมีประสบการณ์ ด้านงานพัสดุ หรือผ่านการฝึกอบรมด้าน Supply Chain, ด้านการจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

ส่งเมลล์ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย, หลักฐานการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ Email : bupparat.tho@kmutt.ac.th  โดยระบุหัวข้อเมลล์ว่า “สมัครงาน”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางสำนักงานจัดหาฯ จะแจ้งผลหรือนัดสอบสัมภาษณ์ ในภายหลัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-9109190 (คุณบุปผารัช)

ดาวน์โหลด 15/03/21 - 31/03/21
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัคร ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (จ้างเหมา) ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ จับประเด็น สรุปใจความสำคัญ
 • มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีความสามารถพิเศษในการใช้ Microsoft Office ได้ดี และมีทักษะการแก้ไขปัญหา
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สำมารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคตามที่กฎ ก.พ. กำหนด
 • มีประสบการณ์การเป็นผู้ประสานงาน

ลักษณะงาน

 • ปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
 • ปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
 • ปฏิบัติงานด้านการบริหารอาคารสถานที่
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมบนขวา), Transcript
มาที่ e-mail : worawan.sud@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณวรวรรณ สุดสาคร โทร. 02-470-9585

ดาวน์โหลด 09/02/21 - 28/02/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นักพัสดุ จำนวน 1 งาน

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 3. หากมีความรู้ทางด้าน IT สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ หรือผ่านการฝึกอบรมด้าน Supply Chain, ด้านการจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

ส่งเมลล์ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย, หลักฐานการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ Email : bupparat.tho@kmutt.ac.th  โดยระบุหัวข้อเมลล์ว่า “สมัครงาน”

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทางสำนักงานจัดหาฯ จะแจ้งผลหรือนัดสอบสัมภาษณ์ ในภายหลัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-9109190 (คุณบุปผารัช)

ดาวน์โหลด 21/01/21 - 15/02/21
คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จะทำการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 และข้อกำหนด (Term of References : TOR) ของหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2564 – 2567) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 (ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณอารยา เข็มวงศ์ทอง โทร. 02-4709569

ดาวน์โหลด 15/01/21 - 15/02/21
ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างโครงการ) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000-22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศทั้ง GIS, Remote Sensing, Python, R-Statistics หรือคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และอื่น ๆ
– มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
– สามารถเขียนข้อเสนองานวิจัย ทำงานด้านงานวิจัย การวางแผนการดำเนินงาน การติดต่อประสานงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และงานวิชาการได้
– หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Agriculture, Hydrology หรือ Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวได้
– มีสัญชาติไทย

ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานมาที่
E-mail: ketsara.cha@mail.kmutt.ac.th หรือ k.natchanan95@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม คุณเกษรา โทรศัพท์ 095-6699519 หรือ คุณนัจนันท์ โทรศัพท์ 065-9898595

ดาวน์โหลด 15/01/21 - 31/01/21
มจธ. ร่วมกับ กระทรวง อว.

รับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 • รับสมัคร ประชาชนทั่วไป 200 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  เงินเดือน : 9,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
  เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
  เป็นประชาชนในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง
 • รับสมัคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 400 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่เกิน 3 ปี)
  เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
  เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
  มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 • รับสมัคร นักศึกษา 200 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
  เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)
  เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
ดาวน์โหลด 16/12/20 - 15/01/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
นักบริหารงานทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด 23/07/20 - 30/09/20
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- -
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

- 24/08/20 - 31/08/20

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top