ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา

สังกัด ศูนย์วิจัยการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CRAFT SKILLS LAB) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

คุณสมบัติ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2565

สมัครทาง E-mail ได้ที่ siriporn.pen@kmutt.ac.th
โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”
หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ ศิริพร เป็นสูงเนิน 02-4709799

ดาวน์โหลด 15/12/22 - 31/12/22
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (อาจารย์พิเศษ)

หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม

 1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
 2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
 3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
 4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
 3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
 4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ

กรอกข้อมูลการสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้ ภายในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
https://forms.gle/B9e6GyV1P9W4uZju6


ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศศิธร จิตชุ่ม อีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th
(กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลด 12/12/22 - 19/12/22
สำนักเคเอกซ์ (Knowledge Exchange)

Instructional Coach 1 Position

• Creating a culture and community among instructors, motivating them and the learners to reach their full potential and invest in Generation’s mission.
• Overseeing the day-to-day delivery of programs through instructors observation and ensuring that instructors and participants of programs are well supported through coaching and debrief.
• Quality Assurance: ensuring the learner management system is up to date and that regular student feedback surveys are conducted
• Liaising with key stakeholders, including the national and global curriculum team’s and our training service partners, and keeping them up-to-date with areas of strength and potential for growth.
• Liaising with instructors, students, the programs/operations team, mentors and guest speakers to ensure a cohesive and seamless learning journey for participants.
• Plan and conduct trainer observations using relevant Instructor Effectiveness Rubrics.
• Deliver personalized coaching to Generation instructors and support trainers in setting professional development goals.
• Provide ongoing, differentiated support to instructors to help them achieve goals, including check-in meetings, refresher training and peer learning.
• Use data gathered from our Learner Management System or via surveys for our students and instructors – to identify areas of strength, growth and potential opportunities.
• Facilitate online and / or in-person onboarding and training for Generation trainers, engaging them using best practices for adult education delivery.
For more information: https://kmutt.me/stxtcbv

Application Period: Now – 10 December 2022
Email Your Resume: wanthida.saiphim@generation.org, thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 14/11/22 - 10/12/22
สำนักเคเอกซ์ (Knowledge Exchange)

Lead Instructor 1 Position
Support Instructor 2 Positions

KX and Generation Thailand are seeking capable people to join our GenNX Model as Instructor Team to teach the curriculum designed by the Generation for a 12-15 weeks, full-day from Monday to Friday 9 AM – 5 PM, online/blended Junior Software Developer program. To be considered for the role, you should have a strong growth mindset. Patience, flexibility, and adaptability should be key strengths of yours.

Application Period: Now – 10 December 2022
Apply Now: https://kmutt.me/IMrDd9i
Contact us for more info:
Miss Thitiporn Marangsee
Mobile No.: +6687-518-6368
e-mail: Thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th, thitiporn.mar@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 14/11/22 - 10/12/22
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 40 ปี

2. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาอื่่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในภาคอุตสาหกรรม เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO หรือ TTO) หรือมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย (Licensing) หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะการประสานงานและสื่อสารที่ดี สรุปข้อมูลและวางแผนงานได้ และทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสารได้ที่ อีเมล: tto@kmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.อมรรัตน์ โทร 02-4709626

- 11/11/22 - 31/12/22
สานักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

นักบริหารการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน
2) จัดทำฐานข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน
3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย

ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF มาที่ e-mail: esc@mail.kmutt.ac.th
ระบุหัวข้อ “สมัครงานสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ดาวน์โหลด 09/11/22 - 14/11/22
คณะพลังงานสิ่่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะพลังงานสิ่่งแวดล้อมและวัสดุ รับสมัครงาน (ลูกจ้างเหมา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี) ตำแหน่ง นักออกแบบการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน/ลักษณะงาน
ทำงานร่วมกับอาจารย์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เพื่อผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับกระบวนการเรียนการสอน


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย/ เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน/ เทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนนิเมชั่น/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสื่อเพื่อการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ปี
 2. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ จัดทำภาพกราฟฟิก ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เลือกใช้สี จัดวางองค์ประกอบ ให้เหมาะสมกับโจทย์ของงานได้เป็นอย่างดี ทั้งในสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดีทัศน์
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่างๆในตระกูล Adobe ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์สำหรับงานมัลติมีเดีย
 5. มีความรู้จริยธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยี
 6. มีความรักและสนใจในการทำงานด้านการศึกษา
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. มีความรับผิดชอบสูง มีความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน
 10. หากมีความสามารถในการใช้ Final Cut Pro และ/หรือด้าน UX/UI Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติย่อ (Resume) และหลักฐานทางการศึกษา
 2. ตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์ที่จัดทำด้วยตนเอง ความยาวอย่างน้อย 3 นาที
  รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัคร ส่งเอกสารการสมัครที่ chanchira.won@kmutt.ac.th โทร 0-2470-8610 ภายในวันที่ 15 ธ.ค.65
- 01/11/22 - 15/12/22
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า


หน้าที่ความรับผิดชอบ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 1. งานการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการของภาควิชาฯ
 2. งานสนับสนุนงานวิเคราะห์-ทดสอบ งานวิจัย งานจัดอบรม และงานบริการวิชาการ ของภาควิชาฯ
 3. งานสนับสนุนด้านหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
 4. งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการสารเคมี
 5. งานบริการ และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครและResume สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์
  suntaree.suk@kmutt.ac.th โปรดระบุเรื่อง “มีความประสงค์สมัครงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยา”
 2. การแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม โทรศัพท์ 02 470 8887 โทรสาร 02 470 8891
  หมายเหตุ Downloadใบสมัครได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th/upload/iblock/d61/d61ceae553f8c6604c706a7540facdd5.pdf

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลด 28/10/22 - 15/11/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีสนใจเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์
 5. มีทักษะการประสานงาน บริหารจัดการ และถ่ายทอดสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะด้านการอ่าน พูด เขียนเป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบเข้าสังคม มี
  ความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 8. สามารถให้คำแนะนำแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 9. มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบครอบ
 10. สามารถจัดทำสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดทำข่าวสารในทุกมิติเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
 11. มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ

รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัคร
สมัครทาง E-mail ได้ที่ pimchanok.panh@kmutt.ac.th
โปรดระบุหัวข้อ “สมัครงาน_ชื่อตำแหน่ง”
หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณพิมพ์ชนก ปานห่วง เบอร์ติดต่อ 0-2470-9763

ดาวน์โหลด 26/10/22 - 11/11/22
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา โสตทัศนศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐาน Software เบื้องต้น
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้าน IT ผลิตสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Multimedia
 • มีประสบการณ์ในการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์
 • สามารถสร้าง Content บนช่องทางการสื่อสาร Online ในรูปแบบต่างๆ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง วิเคราะห์แก้ปัญหา Hardware และ Software
 • กำกับ/ดูแลการบริหารข้อมูลสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • รวบรวม วิเคราะห์ วางแผน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการระบบงานต่างๆ
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานมีคุณภาพ
 • ศึกษา/วิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 • ดูแล/บริหารจัดการเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นสมัครได้ที่อีเมล somjai.che@kmutt.ac.th
โดยส่งประวัติมายังงานบุคคลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-4709019 (ในเวลาราชการ)

ดาวน์โหลด 26/10/22 - 15/11/22
1 2 3 4 5 8

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top