ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ รับสมัคร อาจารย์มัธยม (หลายสาขา)

ประกอบด้วย

 1. สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ / วิศวกรรมระบบควบคุม / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 2. สาขาวิศวกรรมเกษตร (ด้าน Precision Farming)
 3. สาขาวิชาฟิสิกส์
 4. สาขาชีววิทยา
 5. สาขาวิศวกรรมชีวภาพ / วิศวกรรมเคมี
 6. สาขาวิชาภาษาไทย
 7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 8. สาขาวิชาพลศึกษา
 9. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 10. อาจารย์หอพัก (หญิง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ ดูแลให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2) พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการการเรียนรู้ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์และมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน


คุณสมบัติ
1) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
2) มีใจรักการเป็นครู รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการถ่ายทอด สื่อสาร และทำงานเป็นทีมที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
5) หากมีประสบการณ์การสอน หรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสารหลักฐานการสมัคร


1) ประวัติย่อพร้อมแสดงรูปถ่าย
2) หลักฐานการศึกษา/ใบแสดงผลการศึกษา
3) ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ จากสถาบันต่างๆ (ถ้ามี)
4) เอกสารหรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลด 14/07/23 - 31/07/23
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) 1 อัตรา, ทุนช่วยสอน (TA) 23 ทุน, ทุนผู้ช่วยวิจัย(RA) 9 ทุน

ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA)
คุณสมบัติ
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
2) มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
3) มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์
4) มีทัศนคติและการมองโลกในแง่ดี
5) มีประสบการณ์ปฏิบัติงานตำแหน่ง LA กับสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

หน้าที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลกิจกรรมกลุ่ม คอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาในชั่วโมงตามแผนการสอน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

ผู้ช่วยวิจัย (RA) และ ผู้ช่วยสอน (TA)


คุณสมบัติ
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) มีความประพฤติดี และมีทัศนคติและการมองโลกในแง่ดี
3) มีแต้มเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้า ต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย
4) มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
5) ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา


หน้าที่
1) ผู้ช่วยวิจัย (RA) ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงาน ทุกเดือน และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน
2) ผู้ช่วยสอน (TA) ต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง และจะต้องจัดทำรายงานผลการทำงานทุกเดือน

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
ประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566
นักศึกษาที่สนใจสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) นักศึกษาทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) และนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://kmutt.me/assistantSoLA และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT

ดาวน์โหลด 26/06/23 - 24/07/23
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม (อาจารย์พิเศษ) รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครไม่น้อยกว่า 6 ปี
 3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
 4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ

หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม

 1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
 2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
 3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
 4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

ท่านที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ตามลิงก์ https://form.jotform.com/223421506222442
(ผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่เคยสอนรายวิชา GEN ของมจธ.มาก่อน กรุณาแนบไฟล์ CV และปริญญาบัตรหรือทรานสคริปประกอบ)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้ในการสมัคร

ดาวน์โหลด 30/06/23 - 07/07/23
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครครูปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) สามารถดูแลและจัดระบบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
3) สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านฟิสิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ได้
4) สามารถออกแบบ/ปรับปรุงและสร้างชุดทดลองใหม่หรืออุปกรณ์ต้นแบบนวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอินเตอร์เฟสได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) มีทักษะการทำโครงงานหรืองานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟสได้ หากมีประสบการณ์ในด้านเครื่องมือทางการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6) สามารถดูแลและเพิ่มเติมข้อมูลเวปไซด์ของภาควิชาฟิสิกส์
7) มีทักษะในการวิเคราะห์จับประเด็นสรุปความ และจัดทำรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ
8) สามารถจัดทำสื่อ/วิดีโอการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ได้
9) มีความสามารถพิเศษในการใช้ Microsoft Office ได้ดี และมีทักษะการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
10) มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
11) มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
12) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
13) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

รายละเอียดช่องทางและวิธีการสมัคร สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณญาณี พรเลิศทรัพย์สิน (yanee.por@kmutt.ac.th)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายเอกภพ เกตุสมบูรณ์ (ekkaphop.ket@kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9538 หรือ 087-449-3850

ดาวน์โหลด 29/06/23 - 25/08/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. สามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 6 เดือน
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการบริหารจัดการงานด้านเอกสาร และงานธุรการได้
 4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีทัศนคติที่ดีพร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
 6. มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงาน บริหารจัดการเอกสาร งานธุรการเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. ดูแลจัดการงบประมาณโครงการ และการเบิกจ่าย
 3. เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวกับโครงการ และสรุปการประชุม
 4. ติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการและหน่วยงานภายนอก
 5. แจ้งตารางนัดหมายสำคัญ เตือนบุคลากรในโครงการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
 6. ติดตาม รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

รายละเอีดยเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สมัครทาง E-mail: kanjana.jan@kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 13/06/23 - 31/07/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

Education Technology Development and Integration Support (ETS) รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย หลายอัตรา ดังนี้

 1. Education Designer 1 Position
 2. Procurement Officer 1 Position
 3. Web Developer 1 Position
 4. Customer Success Support 1 Position

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ets.kmutt.ac.th/jobs

- 08/06/23 - 31/07/23
สำนักพัฒนาการศึกษาและบริการ

สำนักพัฒนาการศึกษาและบริการ รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน – ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี
 • เพศชาย ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติย่อ(Resume) และหลักฐานการศึกษามาที่ krisana.pun@kmutt.ac.th
พิจารณาจากการสัมภาษณ์

เริ่มปฎิบัติงานเดือนกันยายน 2566

ดาวน์โหลด 06/06/23 - 30/06/23
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้สมัครต้องส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล: putsadee.rac@kmutt.ac.th
และสำเนาถึง: ceadmin@mail.kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาควิชาฯ จะแจ้งผลและติดต่อกลับเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9135

ดาวน์โหลด 26/05/23 - 09/06/23
สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ เปิดรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป โดยจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 สอบถามหรือส่งประวัติและประสบการณ์การทำงานที่ ASK_BIF_KMUTT@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 25/05/23 - 30/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี (Word,Excel,Powerpoint)
 3. เป็นผู้มีความถนัด ความสนใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการประเภท Intangible เช่น บริการ Cloud Software, Subscription Software Service เป็นต้น
 4. เป็นผู้ที่มีแนวคิดที่ดีด้านการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ และการนำเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 6. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ หรือผ่านการฝึกอบรมด้าน Supply Chain, ด้านการจัดการ Logistics หรือมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการประเภท Intangible เช่น บริการ Cloud Software, Subscription Software Service จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งเมลล์ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย, หลักฐานการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ Email : bupparat.tho@kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเมลล์ว่า “สมัครงาน”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ทางสำนักงานจัดหาฯ จะแจ้งผลหรือนัดสอบสัมภาษณ์ ในภายหลัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-4708406 (คุณบุปผารัช)

ดาวน์โหลด 22/05/23 - 28/05/23
1 2 3 4 5 12

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top