ร่วมงานกับ มจธ.

ประกาศรับสมัคร (ลูกจ้างมหาวิทยาลัย/ ลูกจ้างโครงการ/ ลูกจ้างชั่วคราว)

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด ระยะเวลารับสมัคร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาแบบรายเดือน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์ ทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประเภทลูกจ้างเหมาแบบรายเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

ตำแหน่งที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ ทางด้านสาขาวิชาจุลชีววิทยา ประเภทลูกจ้างเหมาแบบรายเดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครและResume สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ suntaree.suk@kmutt.ac.th โปรดระบุเรื่อง “มีความประสงค์สมัครงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยา ตำแหน่งที่ 1 หรือ ตำแหน่งที่ 2”
 2. การแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณณัฏฐิฏา สุขเกษม โทรศัพท์ 02 470 8887 โทรสาร 02 470 8891
  หมายเหตุ Download ใบสมัครได้ที่ https://hrm.kmutt.ac.th/upload/iblock/d61/d61ceae553f8c6604c706a7540facdd5.pdf


ดาวน์โหลด 20/01/23 - 10/02/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 1 อัตรา

• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และหุ่นยนต์ได้
• เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้ เพื่อนำไปประยุกต์ในการออกแบบเครื่องจักร
• แนะนำ เสนอแนะ การทำงานด้านระบบไฟฟ้าในโครงการของหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครทางอีเมล kanjana.jan@kmutt.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2470 9691 หรือ kanjana.jan@kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)

ดาวน์โหลด 17/01/23 - 31/03/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา

• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักรหรือชิ้นงาน สำหรับงานวิศวกรรม
• วิเคราะห์กระบวนการทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนำไปประยุกต์ในการออกแบบเครื่องจักร
• แนะนำ เสนอแนะ การทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโครงการของหน่วยงาน
• บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครทางอีเมล kanjana.jan@kmutt.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2470 9691 หรือ kanjana.jan@kmutt.ac.th (คุณกาญจนา)

ดาวน์โหลด 17/01/23 - 31/03/23
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร รับสมัครนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ดำเนินการสนับสนุนกลไกการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและความเข้มแข็งด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. (KMUTT Strategic Research Themes) สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย แผนงานวิจัย และยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์ (kantika.pra@kmutt.ac.th) หรือคุณศุภวัช ปิ่นแก้ว (supawach.pin@kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9651

ดาวน์โหลด 10/01/23 - 28/02/23
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์

นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอื่นๆ
กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ด้วยตนเองที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น5 (ห้องสำนักงานภาควิชาเคมี) อาคารเคมี ติดต่อคุณบุษกร คงสุวรรณ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ และสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับเวลาและสถานที่ คุณบุษกร จะโทร.แจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-9541 คุณบุษกร คงสุวรรณ)

ดาวน์โหลด 10/01/23 - 31/01/23
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มกราคม – วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail
ประกาศผลวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2566
นักศึกษาที่สนใจสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA) สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/2SB888g
และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT

ดาวน์โหลด 03/01/23 - 11/01/23
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร รับสมัครนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์,
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในภาคอุตสาหกรรม เอกชนหรือภาครัฐ
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO หรือ TTO) และประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองอนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย (Licensing) หรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการประสานงานและสื่อสารอย่างดี สรุปข้อมูลและวางแผนงานได้ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสาร ได้ที่ E-mail: tto@kmutt.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ โทร 02 4709626

ดาวน์โหลด 29/12/22 - 31/01/23
สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

สำนักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ รับสมัครนักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างเหมา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี)

ทำงานร่วมกับอาจารย์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์การตลาด รวบรวมทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน เสาะหาความต้องการของลูกค้า (Voice of Customer, VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder, VOS) ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและบริการในมิติต่าง ๆ ที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร (Degree, Non-degree, Outcome-Based Education Module (OBEM) และ Micro-Credential (MC)) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีคุณค่า สามารถนำมาใช้ประกอบการสร้างหลักสูตรบนพื้นฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ส่งเอกสารการสมัครที่ chanchira.won@kmutt.ac.th โทร 0-2470-8610

ดาวน์โหลด 27/12/22 - 31/01/23
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (อาจารย์พิเศษ)

หน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม

 1. ดูแลให้คำแนะนำนักศึกษาประจำกลุ่ม
 2. มีส่วนร่วมออกแบบแผนการสอน
 3. บูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อเชื่อมโยงนักศึกษาให้เข้าถึงองค์ความรู้ และเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
 4. วัดผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
 2. หรือหากมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สมัครสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
 3. มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบด้านการจัดการจำนวนนักศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มตามรูปแบบของรายวิชาได้
 4. มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 5. สำหรับรายวิชา GEN351 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาด้านบริหารจัดการ หรือมีประสบการณ์ด้านบริหาร/ธุรกิจ

กรอกข้อมูลการสมัครได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้ ภายในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
https://forms.gle/B9e6GyV1P9W4uZju6
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศศิธร จิตชุ่ม อีเมล sasithorn.jit@mail.kmutt.ac.th

ดาวน์โหลด 10/12/22 - 19/12/22
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) 2 อัตรา, นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 13 ทุน และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) 4 ทุน

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 19 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของ คณะศิลปศาสตร์ จำนวนผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) 2 อัตรา นักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) 13 ทุน และ ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) 4 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 14 – 27 ธันวาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom Application โดยจะส่ง Link ให้ผู้สมัครทาง E-mail

ประกาศผล วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นักศึกษาที่สนใจสมัครผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) ทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/2SB888g

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT

ดาวน์โหลด 17/12/22 - 24/12/22
1 2 3 4 8

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top