รับสมัครบุคคลภายในเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อสอบ / สัมภาษณ์

หน่วยงานที่รับสมัคร ตำแหน่งงาน รายละเอียด วันที่ประกาศ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามประกาศ มจธ. ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา นั้น ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน ตามเอกสารแนบประกาศนี้

ดาวน์โหลด - 19/11/21
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด 27/10/21 -
สำนักงานคัดเลือกและสรรหา สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โดยได้ดำเนินการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา

สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด 12/11/21 -
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักพัสดุ

สัมภาษณ์วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด 12/11/21 -
สำนักงานคัดเลือกและสรรหา สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง นักบริการการศึกษา สังกัด สำนักงานคัดเลือกและสรรหา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน ตามเอกสารแนบ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียนตอบรับยืนยันการเข้ารับการสอบที่
https://forms.office.com/r/BYWBjpcF0L ภายในวันที่ 25ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน Digital Literacy ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ภายในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด 19/10/21 - 25/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักพัสดุ สังกัด สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา นั้น ได้ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายในเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา นั้น ได้ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียน ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด -
1 2

สมัครงาน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2470 8071-84 | โทรศัพท์ : 0 2470 8073

Top