ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี


คุณวิสา แซ่เตีย

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี

ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี

คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์

ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี

คุณศศิมา ยุวโสภีร์

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศ

email-ssasima.juw@kmutt.ac.th

tel02-470-8342

ดร.ปนาลี แทนประสาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา

email-spanalee.tan@kmutt.ac.th

tel02-470-8093

คุณกัญญกมล เขียวหวาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

email-skunyakamol.dua@kmutt.ac.th

tel02-470-8469

คุณสำรวย แซ่เตียว

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

email-ssamruay.the@kmutt.ac.th

tel02-470-8126

คุณสุมนา มณีเพ็ญ

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

email-ssumana.tao@kmutt.ac.th

tel02-470-8132

คุณกิตติคุณ อางคาสัย

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

email-skittikun.arn@kmutt.ac.th

tel02-470-8420

คุณดาริษา สายปลื้มจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ

email-sdarisa.sir@kmutt.ac.th

tel02-470-8067

คุณจิตรา วงศ์ปัญญานันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

email-sjitra.wong@kmutt.ac.th

tel02-470-8168

คุณปนัดดา วงสารี

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

email-spanadda.won@kmutt.ac.th

tel02-470-8474

ดร.อริยา พรหมสุภา

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

email-sariya.bra@kmutt.ac.th

tel02-470-8365

คุณอัมพิกา เกตุกราย

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

email-sampika.kea@kmutt.ac.th

tel02 470 8183

คุณรัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

email-srathsta.dam@kmutt.ac.th

tel02-470-8076

คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

email-ssupreeya.orn@kmutt.ac.th

tel02-470-9025

ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

email-spapapit.ing@kmutt.ac.th

tel02-470-9688

คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา

ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการ

email-schatchai.moo@kmutt.ac.th

tel02-470-8051

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

email-ssuchada.cha@kmutt.ac.th

tel02-470-8293

คุณสุทิพา แซ่ตัน

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

email-ssutipa.sae@kmutt.ac.th

tel02-470-8323

คุณศิรินาฎ ลือชาเชวง

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน

email-ssirinath.lue@kmutt.ac.th

tel02-470-8136

ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย

email-ssurat.chu@kmutt.ac.th

tel02-470-8360

คุณกมลธร จรัลรัมย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

email-skamonthon.jar@kmutt.ac.th

tel02-470-8441

คุณปนัดดา พ่วงพี

หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

email-spanadda.pua@kmutt.ac.th

tel02-470-8185

Top