ผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน


ผศ. ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

email-skrittika.tan@kmutt.ac.th

tel02-470-8382

ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

email-sbank.nga@kmutt.ac.th

tel02-470-7957

ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

email-sbunyaphat.sup@kmutt.ac.th

tel02-470-7366

ดร. วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

email-swichai.eam@kmutt.ac.th

tel02-470-9869

อ. พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

email-spichai.kos@kmutt.ac.th

tel0 2470 8191

รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

email-sanek.sir@kmutt.ac.th

tel02-470-9661

ผศ. ดร. สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

email-ssuthathip.man@kmutt.ac.th

tel02-470-8220

คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

email-ssopida.boo@kmutt.ac.th

tel02-470-7450

หน่วยงานในกำกับ/โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย


ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

email-snavadol.lao@kmutt.ac.th

tel02-470-8309-10 ต่อ 4146

ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์

tel02-470-7993

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการใหญ่ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

คุณปภันนันท์ สิรีกรอนันต์

ผู้จัดการศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี

email-sprapannan.sir@kmutt.ac.th

tel02-470-8166, 028729088-89 ต่อ 13

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

รักษาการแทน ผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา

email-spichai.kos@kmutt.ac.th

tel02-470-8191

ผศ. ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์

ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

email-ssansanalak.rac@kmutt.ac.th

รศ. ดร.เอก ไชยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม

Top