ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย


ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย


รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย

อธิการบดี

email-ssuvit.tia@kmutt.ac.th

tel02 470 8020-2


รองอธิการบดีอาวุโส


รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

email-ssiam.cha@kmutt.ac.th

tel0 2470 8023

ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

email-sprasert.kan@kmutt.ac.th

tel0 2470 8024

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

email-skanyawim.kir@kmutt.ac.th

tel02 470 8240

รองอธิการบดี


ดร. อรรณพ นพรัตน์

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน

email-sannop.nop@kmutt.ac.th

tel02-470-7366

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี

email-sthanitsorn.chi@kmutt.ac.th

tel0 2470 8010

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

email-ssumet.ang@kmutt.ac.th

tel0 2470 8027

ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้

email-spanuthat.boo@kmutt.ac.th

tel0 2470 8027

รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้

email-schaowalit.lim@kmutt.ac.th

tel0 2470 8023

ผศ. ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

email-ssanti.cha@kmutt.ac.th

tel0 2470 8026

ผศ. ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ

email-smarong.pha@kmutt.ac.th

tel02 470 8024

ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ

email-smontira.nop@kmutt.ac.th

tel0 2470 8022

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

email-snakorn.sri@kmutt.ac.th

tel0 2470 8168

รศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล

email-schawin.cha@kmutt.ac.th

tel02 470 8026

ผู้ช่วยอธิการบดี


ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกายภาพ

รศ. ดร.นิติมา อัจฉริยะโพธา

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.ปรัญชลีย์ สมานพิบูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ของนักศึกษาและผู้เรียนรู้
คุณสมพร น้อยยาโน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิเวศเพื่อนักศึกษาและผู้เรียนรู้
อ.วาสนา เสียงดัง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.กลางใจ สิทธิถาวร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
ผศ. ดร. วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
Asst.Prof.Dr. Hong-Ming Ku
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล
ผศ. ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย Digital Transformation
ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รศ. ดร. ยศพงษ์ ลออนวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ผศ. ดร. ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รศ. ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการ

ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ผศ.นิมิต เหม่งเวหา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Top