ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศ. ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

email-schai.jat@kmutt.ac.th

tel0 2470 9314

รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

email-stawich.pul@kmutt.ac.th

tel02-470-9145

ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

email-schaiya.dum@kmutt.ac.th

tel02-470-9182

รศ. ดร.อัศวิน มีชัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

email-sasawin.mee@kmutt.ac.th

tel02-470-9220-34 ต่อ 402

ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

email-spijarn.jor@kmutt.ac.th

tel02-470-9202

ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

email-spinet.sri@kmutt.ac.th

tel02-470-9184

น.ส.สุปรียา อ่อนอิงนอน

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

email-ssupreeya.orn@kmutt.ac.th

tel02-470-9025

ผู้บริหารภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สนั่น สระแก้ว

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

email-ssanan.sra@kmutt.ac.th

tel02-470-9254

รศ. ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

email-spanchan.sri@kmutt.ac.th

tel02-470-9220-34 ต่อ 103

ผศ. ดร.อธิกร วงศธนวริศ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

email-satikorn.won@kmutt.ac.th

tel02-470-9122-3

รศ.ดิลก ศรีประไพ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

email-sdilok.sri@kmutt.ac.th

tel02-470-9207

ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

email-ssumate.nae@kmutt.ac.th

tel02-470-9031

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

email-sjulapot.chi@kmutt.ac.th

tel02-470-9149

ผศ. ดร.สุดชาย บุญโต

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

email-ssudchai.boo@kmutt.ac.th

tel02-470-9096

ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

email-sprapat.pon@kmutt.ac.th

tel02-470-9360

รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

email-ssuwit.sir@kmutt.ac.th

tel02-470-9242

ผศ. ดร.อภิชัย ภัทรนันท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

email-sapichai.bha@kmutt.ac.th

tel02-470-9079

ดร.สมพร เพียรสุขมณี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

email-ssomporn.pea@kmutt.ac.th

tel02-470-9679

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

email-stula.jut@kmutt.ac.th

tel02-470-8821

ผศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

email-sparinya.san@kmutt.ac.th

tel02-470-8828

ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์

รักษาการ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพองค์กร

email-striwit.rat@kmutt.ac.th

tel02-470-8937

ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี

รักษาการแทน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

email-snakarin.pat@kmutt.ac.th

tel02-470-8929

ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

รักษาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ

email-skheamrutai.tha@kmutt.ac.th

tel02-470-8961

คุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

email-svirathip.phe@kmutt.ac.th

tel02-470-8815

ผู้บริหารภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์

รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

email-swiboonsak.wat@kmutt.ac.th

tel02-470-8924

ผศ.พรรณี รัตนชัยสิทธิ์

หัวหน้าภาควิชาเคมี

email-sphannee.rat@kmutt.ac.th

tel02-470-8854-5

ผศ. ดร.นิยม กำลังดี

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

email-sniyom.kam@kmutt.ac.th

tel02-470-9575

ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

email-swandee.onr@kmutt.ac.th

tel02-470-8862

รศ.กรวลัย พันธุ์แพ

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม

email-skornvalai.pan@kmutt.ac.th

tel02-470-8909

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รศ. ดร. ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

email-sthanes.tha@kmutt.ac.th

tel0 2470 8501

รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา

email-skomkrit.cho@kmutt.ac.th

tel02-470-9504

รศ. ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

email-ssuchapa.net@kmutt.ac.th

tel02-470-9502

รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

email-snarong.mun@kmutt.ac.th

tel02-470-9501

ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษานอกพื้นที่และราชบุรี

email-ssompob.pun@kmutt.ac.th

tel02-470-9505

รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

email-skuntida.tha@kmutt.ac.th

tel02-470-8562

รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

email-ssakesun.yam@kmutt.ac.th

tel02-470-8564

รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบการจัดการ

email-sphichito.kaj@kmutt.ac.th

tel02-470-8573

จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช

เลขานุการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

email-spinit.pra@kmutt.ac.th

tel02-470-8502

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

email-snarongrit.war@kmutt.ac.th

tel02-470-9868

รศ. ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา

รองคณบดีอาวุโสด้านวิจัยและบริการวิชาการ

email-svajirasak.van@kmutt.ac.th

tel02-470-9847

ผศ. ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี

รองคณบดีด้านบริหาร

email-sumaporn.sup@kmutt.ac.th

tel02-470-9810

ผศ. ดร.วรรัตน์ กระทู้

รองคณบดีด้านวิชาการ

email-sworarat.kra@kmutt.ac.th

tel02-470-9826

ผศ. ดร. ชลเมธ อาปณิกานนท์

รองคณบดีด้านพัฒนาความสากล

email-schonlameth.arp@kmutt.ac.th

tel02-470-9890

ดร.สยาม แย้มแสงสังข์

รองคณบดีด้านประกันคุณภาพและพัฒนานักศึกษา

email-ssiam.yam@kmutt.ac.th

tel02-470-9867

ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผศ. วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

email-swaraluk.pan@kmutt.ac.th

tel02-470-7899

ดร.ธีร ธนะมั่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

email-steera.dha@kmutt.ac.th

tel02-470-7899

ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

email-skanjanee.bud@kmutt.ac.th

tel02-470-7899

ผศ.วลัยรัตน์ เกษมสิน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

email-svalairatn.gas@kmutt.ac.th

tel02-470-7899

น.ส.จารุพรรณ รถทอง

รักษาการแทนเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

email-scharupan.rod@kmutt.ac.th

tel02-470-7887

ผู้บริหารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผศ. ดร. กูสกานา กูบาฮา

คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

email-skuskana.kub@kmutt.ac.th

tel02-470-8633

ผศ. ดร. นุชธนา พูลทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

email-snuchthana.poo@kmutt.ac.th

tel02-470-8644

ผศ. ดร. พัฒนะ รักความสุข

รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย

email-spattana.rak@kmutt.ac.th

tel02-470-8601

รศ. ดร. อดิศักดิ์ นาถกรณกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

email-sadisak.nat@kmutt.ac.th

tel02-470-8695-9 ต่อ 121

น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน

เลขานุการคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

email-skittima.rad@kmutt.ac.th

tel02-470-8613

ผู้บริหารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ. ดร. วาริช ศรีละออง

คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

email-svarit.sri@kmutt.ac.th

tel02-470-7726

ผศ. ดร.สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

email-ssudarut.tri@kmutt.ac.th

tel02-470-7556

รศ. ดร.กรณ์กนก อายุสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

email-skornkanok.ary@kmutt.ac.th

tel02-470-7758

รศ. ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

email-spawinee.cha@kmutt.ac.th

tel02-470-7481

ผศ. ดร.กนกวรรณ พุ่มพุทรา

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

email-skanokwan.poo@kmutt.ac.th

tel02-470-7500

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

email-ssasitorn.suw@kmutt.ac.th

tel02-470-8701

ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

email-ssaowaluck.tep@kmutt.ac.th

tel02-470-8741

ดร.พรเลิศ อาภานุทัต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

email-spornlert.arp@kmutt.ac.th

tel02-470-8703

Assoc. Prof. Dr.Richard Giles Watson Todd

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

email-srichard.tod@kmutt.ac.th

tel02-470-8792

ผศ. ดร.ชเนนทร์ มั่นคง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้

email-schanen.mun@kmutt.ac.th

tel02-470-9096

ผศ. ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะสากล

email-snatjiree.jat@kmutt.ac.th

tel02-470-8752

น.ส. สุภาพร จันทรมณี

รักษาการแทน เลขานุการคณะศิลปศาสตร์

email-ssupaporn.cha@kmutt.ac.th

tel02-470-8714

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ผศ. ดร. วรพจน์ อังกสิทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0 2470 9765

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

email-scharoenchai.kho@kmutt.ac.th

tel02-470-9797

ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

email-spatipan.sae@kmutt.ac.th

tel02-470-9770

ผศ.ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

email-smongkol.uss@kmutt.ac.th

tel02-470-9797

นางธนัญชนก พุ่มพวง

รักษาการแทนเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

email-sthananchanok.som@kmutt.ac.th

tel02-470-9797

ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

email-ssupachai.von@kmutt.ac.th

tel02-470-9718

นายวุฒิชัย วิศาลคุณา

รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม

email-swuttichai.vis@kmutt.ac.th

tel02-470-9701

น.ส.อนุสรา มีชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

email-sanusara.mee@kmutt.ac.th

tel02-470-8345

คุณกาญจนา จันทร์วัน

รักษาการแทน เลขานุการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

email-skanjana.jan@kmutt.ac.th

tel02-470-9691

ผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ

ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้

email-spanuthat.boo@kmutt.ac.th

tel0 2470 8027

ดร.กลางใจ สิทธิถาวร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
Top