ที่ปรึกษาอธิการบดี


ศ. ดร. มรกต ตันติเจริญ

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

ศ. ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

รศ. ดร.วนิดา พวกุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อ.สุชาติ เพริดพริ้ง

ที่ปรึกษาอธิการบดี

อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

ที่ปรึกษาอธิการบดี

คุณวิไล เคียงประดู่

ที่ปรึกษาอธิการบดี

คุณประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพืช

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม

รศ. ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิจัย

รศ. กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพ

คุณโอภาส เขียววิชัย

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

tel02-470-8076

รศ. ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบุคลากรวิชาการ

email-syuwapin.dan@kmutt.ac.th

tel02-470-7529

รศ. ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการจัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาระบบบริหาร และงานด้านกฎหมาย

email-swiwat.rue@kmutt.ac.th

tel02-470-8027

คุณปวโรจน์ พานิชปฐม

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย (พัสดุ)

tel02-470-8067

คุณนิรุฒ มณีพันธ์

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย

email-sniruj.man@kmutt.ac.th

tel02-470-8067

รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาความเป็นสากล

ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการเงินและทรัพย์สิน

Top