มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

มจธ. (ราชบุรี) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ณ บ้านรางดอกอาว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,117 ไร่ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการให้คำปรึกษาแผนแม่บท และร่วมวางแนวคิดหลัก ซึ่ง มจธ. (ราชบุรี) ได้รับการออกแบบให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่อาศัยเทคโนโลยีมาสนับสนุน มีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน มุ่งสร้างและพัฒนากำลังคนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแก่สังคม สู่ภาคการผลิตใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ และมีสำนึกทางสังคม โดยการวางรากฐานที่เข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จนถึงการจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ จัดหลักสูตรและกลุ่มวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่และโอกาสพัฒนาในโลกอนาคต

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 มจธ. (ราชบุรี) ได้รับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งจากรัฐบาลให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ เพื่อดำเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางแผนแม่บทและออกแบบกลุ่มอาคารโดยใช้หลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาต้นไม้และสภาพป่าที่มีอยู่ไว้ให้มากที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยของเสีย รวมถึงการร่วมกับชุมชนจัดทำเขตเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่การศึกษาสีเขียวและสะอาด (Green and Clean Campus) ตามมาตรฐานสากล ช่วยสร้างสภาพ แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยของภูมิภาคตะวันตก เพื่อเป็นส่วนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสังคมที่อุดมสุขให้แก่ภูมิภาคนี้ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งแล้วเสร็จ จำนวน 17 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 53,416.05 ตารางเมตร

ทั้งนี้ มจธ. (ราชบุรี) ได้จัดให้เป็นพื้นที่ในการสร้างวิศวกรพันธุ์ใหม่ ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Residential College ที่เน้นการพัฒนา Soft Skill โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นการดำเนินการระยะที่ 2 รับนักศึกษาแบบพักอยู่ประจำ 120 คนต่อปี จัดการเรียนการสอนแบบโมดูลที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมร่วมกันในช่วงเย็น ชมภาพยนตร์ ละคร เล่นดนตรี ฝึกกีฬา เป็นต้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในแต่ละกลุ่มย่อย

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 3272 6520
อีเมล : ratchaburi@mail.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 0 3272 6520

การเดินทาง:

  • รถโดยสาร บขส. สาย 76 ลงที่ตัวเมืองราชบุรี และต่อรถบัสโดยสารสาย ราชบุรี-สวนผึ้ง หรือสายราชบุรี-โป่งกระทิง ลงหน้ามหาวิทยาลัย
  • รถโดยสาร บขส. สาย 76 ลงที่ตัวเมืองราชบุรี และต่อรถตู้โดยสารสาธารณะสายราชบุรี ข สวนผึ้ง (รถจอดบริเวณตลาดสนามหญ้า) ลงหน้ามหาวิทยาลัย
  • รถตู้ไปชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง ขึ้นที่ท่ารถตู้จันทร์เจ้า บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ก่อนถึงบิ๊กซีพระราม 2 ลงที่ตลาดชัฏป่าหวาย และต่อรถเข้ามหาวิทยาลัย
  • รถตู้ไปจอมบึง-สวนผึ้ง ขึ้นที่ท่ารถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรือท่ารถตู้สนามหลวง รถวิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัย

ดูตารางการให้บริการรถรับ-ส่ง ได้ ที่นี่

สอบถามเส้นทางการเดินทาง ติดต่อศูนย์ Call Center มจธ. ราชบุรี โทร. 0 2470 9965

เดินทางโดยรถยนต์เส้นทางพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) มุ่งหน้าแยกวังมะนาว เลี้ยวขวาไปจังหวัดราชบุรี เมื่อถึงจังหวัดราชบุรีเลี้ยวซ้ายแยกห้วยไผ่ (สังเกตสัญลักษณ์โอ่งมังกรขนาดใหญ่) หรือสามารถเลี้ยวซ้ายแยกเจดีย์หัก ผ่านเขางู ถ้ำเขาบิน ผ่านอำเภอจอมบึง และเลี้ยวซ้ายไปทางอนามัยรางบัว ผ่านวัดรางบัว ถึงมหาวิทยาลัยอยู่ด้านซ้ายมือ

ค้นหาเส้นทาง


Top