หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย

โปรดอ่าน
หากท่านโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้กด 0-2xxx-xxxx แต่ถ้าโทรภายในมหาวิทยาลัย
ให้กดหมายเลข 4 ตัวท้ายได้เลย เช่น 0-2470-8244 ก็กดแค่ 8244

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง

หน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
หมายเลขกลาง (บางมด)0-2470-8000 หรือโทรภายใน 09
หมายเลขกลาง (บางขุนเทียน)0-2470-7000
หมายเลขกลางรับแจ้งปัญหาสำนักคอมพิวเตอร์0-2470-9444 หรือโทรภายใน 111
หมายเลขกลางรับแจ้งปัญหาสำนักบริหารอาคารและสถานที่0-2470-8200 หรือโทรภายใน 333
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน0-2470-8136
สภาคณาจารย์และพนักงาน0-2470-8065-60-2872-9086
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
สำนักงานกิจการต่างประเทศ0-2470-8342, 0-2470-83440-2470-8343
สำนักงานกิจการนักศึกษา0-2470-81100-2427-0151
   กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา
   กิจกรรมนักศึกษา0-2470-8101, 0-2470-8095
   ฝึกงานอุตสาหกรรม/จัดหางาน0-2470-8099
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม
   วิจัยและส่งเสริมวินัย0-2470-8111
   จิตวิทยาและให้คำปรึกษา0-2470-8093
   กีฬาและคุณภาพชีวิต0-2470-8092
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา0-2470-83330-2470-8367
   กลุ่มงานคัดเลือกนักศึกษา0-2470-83660-2470-8367
   กลุ่มงานสรรหานักศึกษา0-2470-83680-2470-8367
สำนักงานคลัง0-2470-84010-2470-8118
   กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป0-2470-81300-2470-8118
   กลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา0-2470-81230-2470-8118
   กลุ่มงานบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการ0-2470-81200-2470-8118
   กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินและการรายงาน0-2470-81260-2470-8118
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์0-2470-8404-6, 0-2470-8408,
0-2470-8409, 0-2470-8131-2,
0-2470-8134
0-2470-8133
   กลุ่มงานจัดการทรัพย์สิน0-2470-84050-2470-8133
   กลุ่มงานจัดหาและบริหารสัญญา0-2470-8404-6, 0-2470-8408,
0-2470-8409
0-2470-8133
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา0-2470-8354, 0-2470-84210-2470-8353, 0-2470-8343
   กลุ่มงานทะเบียน
   งานทะเบียนนักศึกษา0-2470-8154, 0-2470-81510-2470-8353, 0-2470-8343
   งานบริหารตารางสอน-ตารางสอบ0-2470-8148, 0-2470-83500-2470-8353, 0-2470-8343
   งานทะเบียนการศึกษา0-2470-8150, 0-2470-83410-2470-8353, 0-2470-8343
   กลุ่มงานบริหารและการบริการ0-2470-8420, 0-2470-83560-2470-8353, 0-2470-8343
สำนักงานนิติการ0-2470-8058-9, 0-2470-8061,
0-2470-8067, 0-2470-8069
0-2470-8069
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน0-2470-73870-2470-7393
   กลุ่มงานบริการอาคารและสถานที่0-2470-73780-2470-7393
   กลุ่มงานระบบและซ่อมบำรุง0-2470-73790-2470-7393
   กลุ่มงานบริหารและบริการ0-2470-73330-2470-7393
สำนักงานประกันคุณภาพ
   กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ0-2470-8156, 0-2470-8164-5,
0-2470-8168-9
0-2470-8170
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ0-2470-8143-40-2470-8158
   กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา0-2470-81530-2470-8158
   กลุ่มงานบริการด้านการศึกษา0-2470-8152, 0-2470-83340-2470-8158
   กลุ่มงานบริการด้านการศึกษา (เอกสาร)0-2470-81630-2470-8158
   กลุ่มงานบริการด้านการศึกษา (ตำรา)0-2470-81590-2470-8158
   กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0-2470-84740-2470-8158
สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์0-2470-83650-2470-8365
   กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์0-2470-83650-2470-8365
   กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์0-2470-8094, 0-2470-81120-2470-8112
   กลุ่มงานการระดมทุน0-2470-8094, 0-2470-81120-2470-8112
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด0-2470-8410, 0-2470-84130-2427-8595
สำนักงานยุทธศาสตร์0-2470-8172, 0-2470-81750-2872-9109
   กลุ่มงานแผนและจัดการยุทธศาสตร์0-2470-8179, 0-2470-81770-2872-9109
   กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร0-2470-8180-20-2872-9109
   กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ0-2470-8184, 0-2470-81730-2872-9109
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
   หน่วยเลขานุการและธุรการ0-2470-8072, 0-2470-80820-2470-8073, 0-2470-8085
   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล0-2470-8074-6, 0-2470-80850-2470-8073, 0-2470-8085
   กลุ่มงานกลยุทธ์และสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล0-2470-8079, 0-2470-8083-40-2470-8073, 0-2470-8085
   กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ0-2470-8079, 0-2470-8081,
0-2470-8083, 0-2470-8096
0-2470-8073, 0-2470-8085
สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล0-2470-8480-10-2470-8073
   กลุ่มงานสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร0-2470-8077-8, 0-2470-8087-80-2470-8073
   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร0-2470-8077-8, 0-2470-8087-80-2470-8073
สำนักงานอำนวยการ0-2470-80510-2427-9860
   กลุ่มงานสารบรรณ0-2470-80530-2427-9860
   กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร0-2470-80200-2872-9087
   กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ0-2470-80630-2470-8046
สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร0-2470-9685-90-2872-9083
   กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย0-2470-96570-2872-9083
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร0-2470-96890-2872-9083
   กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร0-2470-96890-2872-9083
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (EESH)
0-2470-8293-40-2470-8360
   กลุ่มงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย0-2470-8293-40-2470-8360
   กลุ่มงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม0-2470-8293-40-2470-8360
   กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน0-2470-8293-40-2470-8360
ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง0-2470-99200-2470-9931
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี0-2470-9963-5, 0-2470-9981,
0-2470-9985
0-2470-9986
ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย0-2470-83610-2470-8363
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน0-2470-8320-30-2470-8320
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา0-2470-8107, 0-2470-8097-80-2470-8100, 0-2470-8185
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย0-2470-8441-3, 0-2470-8445-60-2470-8444
 
คณะ
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
   สำนักงานคณบดี0-2470-9012-250-2427-8787
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล0-2470-9122-40-2470-9111
   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0-2470-91750-2872-9081
   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา0-2470-91340-2427-9063
      –  โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง0-2470-83130-2427-9063
   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0-2470-90430-2470-9033
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี0-2470-92220-2428-3534
   ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร0-2470-92450-2470-9240
   ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด0-2470-90960-2470-9096
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ0-2470-92130-2872-9080
   ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม0-2470-91630-2470-9165
   ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0-2470-9070, 0-2470-90710-2470-9070
   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0-2470-90830-2872-5050
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   สำนักงานคณบดี0-2470-8508-140-2427-8886
   ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและบริการวิชาการ0-2470-85090-2427-8886
   ศูนย์ประสานงานและบริการอุตสาหกรรม0-2470-85090-2427-8886
   ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0-2470-85650-2470-8566
   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล0-2470-8526-70-2470-8527
   ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า0-2470-8540-80-2470-8541
   ภาควิชาครุศาสตร์โยธา0-2470-85320-2470-8532
   ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ0-2470-85540-2470-8557
   ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์0-2470-85740-2470-8574
   ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย0-2470-85000-2470-8500
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
   สำนักงานคณบดี0-2427-01620-2427-9062
   สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน0-2428-42170-2470-8623
   สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน0-2470-86330-2428-4169
   สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ0-2428-41430-2470-8643
   สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม0-2470-86530-2470-8660
   สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ0-2470-86630-2427-9062
   กลุ่มวิจัย En Con Lab0-2470-8056-7, 0-2872-5491-40-2872-5495
   งานคลังและพัสดุ0-2470-86130-2427-9062
   งานนโยบายและแผน0-2470-86120-2427-9062
   งานบริการการศึกษา0-2470-86120-2427-9062
   งานบริการวิจัยและพัฒนา0-2470-86140-2427-9062
   งานบริหารและธุรการ0-2470-86100-2427-9062
   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ0-2470-8611, 0-2470-86090-2427-9062
คณะวิทยาศาสตร์
   สำนักงานคณบดี0-2470-8978, 0-2470-95690-2427-8050
   ภาควิชาฟิสิกส์0-2470-88760-2427-8785
   ภาควิชาคณิตศาสตร์0-2470-88220-2428-4025
   ภาควิชาเคมี0-2470-88430-2427-8050
   ภาควิชาจุลชีววิทยา0-2470-88870-2470-8891
   ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม0-2470-89070-2427-8050
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สำนักงานคณบดี0-2470-9849-500-2872-7145
คณะศิลปศาสตร์
   สำนักงานคณบดี0-2470-87110-2428-3375
   สายวิชาภาษา0-2470-87410-2428-3375
   สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์0-2470-87310-2428-3375
   ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้0-2470-87860-2428-3375
   ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ0-2470-87930-2428-3375
   สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป0-2470-87820-2470-8782
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม0-2470-93390-2470-9691
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม0-2470-9799, 081-44411090-2470-9798
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
   สำนักงานคณบดี0-2470-77020-2452-3479
   สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว0-2470-7728
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   สำนักงานคณบดี0-2470-78880-2452-3792
 
วิทยาลัยสมทบ / โรงเรียนสาธิต / โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานผู้อำนวยการ0-2470-8309-10 กด 4129,
0-2872-9014-5
0-2872-9623
   สายวิชาสิ่งแวดล้อม0-2470-8309-10 กด 41320-2872-9805
   สายวิชาพลังงาน0-2470-8309-10 กด 41420-2872-6978
   ฝ่ายการศึกษา0-2470-8309-10 กด 41490-2872-6736
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย0-2470-8315-180-2470-8319
 
สำนัก / สถาบัน
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
   สำนักงานผู้อำนวยการ0-2452-34560-2452-3455
   งานบริการข้อมูลเทคนิค TIS0-2470-7432-40-2452-3320
สถาบันการเรียนรู้0-2470-83840-2872-9082
สำนักหอสมุด
   สำนักงานผู้อำนวยการ0-2470-8223, 0-2470-82120-2470-8212
   ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและระบบสารสนเทศ0-2470-82150-2470-8212
   ฝ่ายบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ0-2470-8222, 0-2470-82360-2470-8212
   ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2470-82160-2470-8212
สำนักคอมพิวเตอร์
   สำนักงานผู้อำนวยการ0-2470-94000-2427-9061
   ศูนย์บริการรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์0-2470-9444 หรือโทรภายใน 111
สำนักบริหารอาคารและสถานที่
   ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ0-2470-8200 หรือโทรภายใน 3330-2470-8190
   งานรักษาความปลอดภัย0-2470-82070-2470-8190
   สำนักงานผู้อำนวยการ0-2470-8191-90-2470-8190
   กลุ่มงานบริการ0-2470-8201-60-2470-8190
   ฝ่ายกายภาพ0-2470-8270-80-2470-8190
   ฝ่ายแผนแม่บท0-2470-8279-840-2470-8190
สำนักสวนอุตสาหกรรม0-2470-7400-10-2452-3455
 
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สำนักงานผู้อำนวยการ)
0-2470-9671-30-2428-3374
ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา
Maintenance Technology Center : MTC
02-470-9678
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Continuting Education Center : CEC0-2470-9630-50-2470-9636
ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม
University for Community Research and Services Center : UCOM
02-470-9682
ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม
Center for Industrial Productivity Development : CIPD
02-470-9670
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง
Traffic and Transport Development and Research Center : TDRC
02-470-962402-470-9684
ศูนย์ความเป็นเลิศโลจิสติกส์
Center for Logistics Excellence : LogEx
02-470-8436
ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม
King Mongkut’s Welding Research and Consulting Center : Kingweld
02-470-9674
ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
Thai Industry Technology Integrating Center : TITEC
02-470-9299  02-470-9298
ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
Thermal Engineering Center : TEC
02-470-9658
ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
International Standard Certification Center : ISCC
02-470-9677
ศูนย์ความปลอดภัยอาหาร
Food Safety Center : FSC
02-470-888102-470-8885
ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร (ศสบ.)
Communications and Integrated Services Study Center : CISS
02-470-962902-427-9628
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร
Center for Strategy and Enterprise Competitiveness : STECO
02-470-9644
ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) 02-470-9637 
หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี0-2470-81660-2872-9088-9
หอพักนักศึกษา0-2470-84610-2470-8460
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี0-2470-8296-80-2470-8298
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี0-2470-83010-2872-7841

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
โทรศัพท์มีปัญหาแจ้งได้ที่ : 0-2470-9444 หรือโทรภายใน 111
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บนเว็บไซต์ผิดพลาดแจ้งได้ที่ : 0-2470-9463 หรือ Email มาที่ kanika.wat@kmutt.ac.th 8244