มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

มจธ. (บางขุนเทียน) ตั้งอยู่เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เป็นพื้นที่ขยายของ มจธ. (บางมด) ซึ่งมีระยะทางห่างจาก มจธ. (บางมด) ประมาณ 10-12 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 336 ไร่ 1 งาน 94.10 ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ 200 ไร่ และพื้นที่ใหม่ที่ได้รับบริจาค (จากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด) จำนวน 136 ไร่ 1 งาน 94.10 ตารางวา เริ่มการใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี 2543 มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้ มจธ.(บางขุนเทียน) เป็นสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการทำวิจัยและพัฒนาให้เป็นเลิศ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในโปรแกรมนานาชาติ และเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) ที่สะอาด มีการจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาและบุคลากรได้ยึดถือและนำไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ใน มจธ. (บางขุนเทียน) ได้แก่ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (PDTI) สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (SAI) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (SBT) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D) โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (MeT & MeA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (BEC) และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) รวมถึงการมีองค์กรใหม่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (SAI) คือ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ National Biopharmaceutical Facility (NBF) ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติแห่งแรกของประเทศที่มีเป้าหมายในการให้บริการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตยาชีววัตถุ วัคซีนและสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับต้นแบบ รวมถึงให้บริการผลิตยาชีววัตถุและสารมูลค่าสูงเหล่านี้เพื่อใช้ในการทดสอบทางคลินิก ระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง และให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเข้าสู่อุตสาหกรรมยาชีววัตถุ

ทั้งนี้ มจธ. (บางขุนเทียน) มีแผนในการพัฒนาที่ดินจำนวน 136 ไร่ ที่ได้รับบริจาคจาก บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริเวณถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ในช่วงของการจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อให้ที่ดินเกิดประโยชน์และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป

เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 2470 7387, 0 2470 7379
โทรสาร : 0 2452 3455

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : 0 2452 3456

โทรสาร : 0 2452 3455

การเดินทาง:

สอบถามเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง โทรศัพท์ 1348 และ เว็บไซต์ของ ขสมก.

  • สายรถ 68 เส้นทางเดินรถ แสมดำ – บางลำพู (เฉพาะคันที่มีป้าย มจธ. บางขุนเทียน)
  • สายรถ 88 เส้นทางเดินรถ ลาดหญ้า – มจธ.บางขุนเทียน

รถไมโครบัส 27 ที่นั่ง / รถตู้ 14 ที่นั่ง ดูตารางการให้บริการรถรับ-ส่ง ได้ ทีนี่

สำหรับบุคคลภายนอกมีค่าบริการรถรับ-ส่ง ระหว่างพื้นที่ ของมหาวิทยาลัย

  • ระหว่าง มจธ. บางมด – มจธ. บางขุนเทียน ราคา 45 บาท
  • ระหว่าง มจธ. บางขุนเทียน – พระราม 2 (โลตัส) ราคา 45 บาท
  • ระหว่าง มจธ. บางขุนเทียน – อาคาร KX ราคา 45 บาท

มีปัญหาการใช้บริการ ติดต่อสำนักบริหารอาคารและสถานที่ โทร. 0 2470 8332 (บางมด) 0 2470 7010 (บางขุนเทียน) การเดินทางมายังมจธ.บางมด ให้ดูที่แผนที่การเดินทางมจธ.บางมด

รถยนต์ส่วนตัวจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร มุ่งหน้าลงดาวคะนอง ไปยังถนนหมายเลข 35 ใช้ทางออกถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ตัดเข้าไปยังถนนพระรามที่ 2 ใช้ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล วิ่งตรงมาระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทียนทะเล 25 ข้ามสะพานลูกวัว เลี้ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัย

ค้นหาเส้นทาง


Top