มจธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง CEA และ 12 มหาวิทยาลัยไทย ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาโลกเสมือนจริง (CEA Virtual Production Lab) และพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ดร.วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์ อาจารย์ประจำโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มจธ. ในการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดย นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และมหาวิทยาลัยไทย รวม 12 แห่ง ในการร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาโลกเสมือนจริง เพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะ ให้บุคลากรภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Meeting Room 4 ชั้น 3 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC กรุงเทพฯ) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก ถนนเจริญกรุง

1 2 3 4 9

Monthly Archive

Top