กิจกรรมสร้างศักยภาพผู้บริหารเพื่อการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-1) และการพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง และกิจกรรมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมสร้างศักยภาพผู้บริหารเพื่อการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-1) และการพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง และกิจกรรมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานโครงการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB-2) ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงความสำคัญของระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) และเตรียมยกระดับ STDB ไปเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS) พร้อมทั้งจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนารูปแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน จากนั้นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS) กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การยกระดับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STDB) เป็นระบบสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS) และประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ โดย ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนและแนวทางในการดำเนินงานโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และต่อด้วยกิจกรรม การพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ : แนวทางการพัฒนารูปแบบการทำงานของมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประมาณ 70 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นนับเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมกัน