การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
(Work-integrated Learning : WiL)

ร่วมพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของท่านในสถานที่ทำงานจริง โดยนักศึกษาและบุคลากรของท่านจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสื่อสาร ภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างเป็นระบบ

ปัจจุบันหลากหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัย พร้อมสำหรับการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของ มจธ.

ARE YOU LOOKING FOR ?

การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WORK-INTEGRATED LEARNING : WIL)
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ : 0 2470 8391

โทรสาร: 0 2872 9083

อีเมล: wil.office@kmutt.ac.th

Top