การศึกษาและการเรียนรู้

SDG หลายหัวข้อจะพิจารณาถึงความรู้ ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน มิใช่แต่เพียงนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยตรวจสอบความต้องการในเรื่องนี้ จึงได้มีการนำเอาแบบสำรวจสมรรถนะของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทรงคุณค่ามาใช้ สำหรับการสำรวจข้อมูลข้ามประเทศ ได้มีการเปิดเผยผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวนั้นในปี 2556 ซึ่งเป็นผลการสำรวจที่ได้จาก 33 ประเทศโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำหรับการประเมินระหว่างประเทศของสมรรถนะผู้ใหญ่ (PIAAC) และได้มีการวัดทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดและการใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานกลายเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ต้องการงานที่มีคุณค่า เข้าสู่สังคม และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ  

“สำหรับนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษารุ่นใหม่ ความยั่งยืนถือเป็นประเด็นหลักที่เรามุ่งเน้นบ่มเพาะนักศึกษาที่มีหัวใจสีเขียว มจธ. มีเป้าประสงค์หลักที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาของเรา และส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีสภาวะแวดล้อมสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้คิด สร้างสรรค์ พัฒนาปรับปรุงโลกให้กับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ในอนาคต  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น เราจะมิได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้นหากแต่ต้องให้ความรู้แก่นักศึกษาและทำงานร่วมกับบุคลากรของเรา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม” 

ในขณะนี้ โลกของเรากำลังประสบกับความท้าทายในการที่จะกำหนดตัวชี้วัดด้านการศึกษาซึ่งจะครอบคลุมถึงการเข้าถึง ความเท่าเทียม และคุณภาพสำหรับการศึกษาในทุกระดับที่สามารถวัดค่าและตรวจติดตามได้ตลอดเวลาและอยู่ในระดับโลก สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และหน่วยงานและระหว่างประเทศมากมาย อาทิ UNESCO รวมทั้งสถาบันสถิติของ UNESCO (UIS) UNICEF ธนาคารโลก และ OECD ก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่สภาการศึกษาโลกและคณะกรรมการสถิติของสหประชาชาติเพื่อพัฒนาในส่วนนี้  

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาโท

วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
M.Eng./M.Sc. Energy Technology and Management (International Program), 2020

วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
M.Eng./M.Sc. Environmental Technology and Management (International Program), 2020

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. ระบบพลังงานที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
Ph.D. Sustainable Energy Systems (International Program), 2022

ปร.ด. สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
Ph.D. Environment, Climate Change and Sustainability (International Program), 2022