มจธ. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ FPT University มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับสถานศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับ FPT University ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประจำประเทศไทย โดยมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานศึกษาที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

การลงนามบันทึกความเข้าใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 10 ปีการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย – เวียดนาม ในมิติของความเชื่อมโยงระดับประชาชนและความร่วมมือด้านการศึกษา ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการลงนามเอกสารทั้งสามฉบับนั้นจะเป็นการส่งเสริมจุดแข็งที่สถาบันแต่ละคู่มีร่วมกันให้มีศักยภาพสูงขึ้นและสนับสนุนในส่วนที่แต่ละฝ่ายต้องการส่งเสริมประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง มจธ. และ FPT University จะมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมือนกัน อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยี AI ซอฟต์แวร์ และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ

ข่าวและภาพโดย: Royal Thai Embassy, Hanoi