สำนักงานอำนวยการ จัดการฝึกอบรม “การใช้เครื่องมือ Generative AI กับงานเลขานุการที่ประชุม” นำเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยปัจจุบันในสถานที่ทำงานยุคใหม่ การปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการที่ประชุมมีความสำคัญงานประชุมขององค์กร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดเวลานัดหมาย  การประสานเชิญประชุม การสรุปมติที่ประชุม การสรุปรายงานการประชุม การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถของเลขานุการโดยการใช้เครื่องมือ Generative AI ต่างๆ อาทิ ChatGPT, Gemini, Copilot เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสรุปข้อมูล และใช้ภาษาในการเรียบเรียงที่สละสลวยทั้งแบบทางการและไม่ทางการ อันจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับบทบาทและความรับผิดชอบของเลขานุการให้สามารถทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การใช้เครื่องมือ Generative AI กับงานเลขานุการที่ประชุม” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม UX702 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผศ. ดร.อุมาพร สุภสิทธิเมธี รองคณบดีด้านบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และทีมงานจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้ความรู้และสอนเทคนิคในการใช้งาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเลขานุการที่ประชุม เข้าใจพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งาน Generative AI ใน IT Solution และสามารถสร้างและออกแบบ Prompt ที่จะให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการที่ประชุมเข้าร่วม จำนวน 35 คน