คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มจธ. ต้อนรับ Prof. Ricardo García Mira จาก the Universidade da Coruña (UDC), ประเทศสเปน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มจธ. ต้อนรับ Prof. Ricardo García Mira จาก the Universidade da Coruña (UDC), ประเทศสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยหารือร่วมกับ Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala จาก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มจธ. Assoc. Prof. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี และ ดร. เกศกัญญา ทัศสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการงานด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม