ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยาย เรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ สำหรับเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย”

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ สำหรับเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย (Medical Device Design and Development)” ณ ห้อง SCi Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนวิจัย PMU ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงวงจรชีวิตของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ รวมถึงกฎหมายการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยผลักดันงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ให้สามารถขอขึ้นทะเบียนรับรองจากทาง อย. สำหรับนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเครื่องแพทย์สู่ตลาดผู้ใช้งานจริงในอนาคต