สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา (CTE) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2567 สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา (CTE) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) สาขาช่างก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ณ ห้องปฏิบัติการสอนสาขาวิชาครุศาสตร์โยธา อาคาร S13 มจธ. โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.สนิท วงษา หัวหน้าสาขาวิชาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และคณะครู คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ท่าน ภายในกิจกรรมมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการการสร้างและจัดการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit จาก คุณเอมวิกา รวยธนพานิช ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ออเรคอน คอนซลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด, การบรรยายชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง ช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ระดับ 4 และ 5 จาก ผศ.วราธร แก้วแสง ผู้เชี่ยวชาญ (Assessor) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และการประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling (BIM)) สู่การจัดการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.วิชัย คุ้มมณี วิทยาลัยเทคนิคดุสิต, ผศ.เอกรัตย์ รวยรวย และอาจารย์อินทร์ธิรา คำภีระ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ และเข้ารับการทดสอบประเมินสรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม BIM (Building Information Modeling) ในการเขียนแบบก่อสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานระบบต่าง ๆ ของอาคาร อีกด้วย