คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ด้านการพัฒนานักศึกษาและการวิจัยทางด้านฟิสิกส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบัณฑิตและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีตัวแทนผู้ลงนามฝ่าย มจธ. นำโดย รศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งพยาน และ ตัวแทนผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มน. พร้อมทั้งพยาน


โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ รศ. ดร.ธนา สุทธิบัทม์พงศ์ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันเกิดจากกลุ่มวิจัยฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ ซึ่งมีบุคคลสำคัญ 2 ท่านจากมจธ. และ มน. คือ ผศ. ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน และ รศ. ดร.สิขรินทร์ อยู่คง ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา โดยทั้ง 2 สถาบันได้มีกิจกรรมร่วมกันในการวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของงานวิจัย กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ ตลอดจนความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรร่วมกันในอนาคต จึงนำมาสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้


ดังนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มน. จึงได้สร้างความร่วมมือและหารือแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม และนำผลผลิตเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาบัณฑิตตลอดจนศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์ทฤษฎี ฟิสิกส์เชิงคำนวณ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม ตลอดจนวิทยาศาสตร์ข้อมูลทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Action Principle in Equilibrium Thermodynamics” โดย รศ. ดร.สิขรินทร์ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มน. และ เรื่อง “Quantum Thermodynamics” โดย ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการคำนวณและสารสนเทศเชิงควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.