โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง KMUTT และ Soka University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Applied English Studies-AES (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหลักสูตร International Language Education: Teaching English to the Speakers of Other Languages (TESOL), Soka University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมโครงการ“ELT/TESOL Student Exchange Program 2024” โดยมีการแลกเปลี่ยนตัวแทนนักศึกษาของทั้งสองสถาบันแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 9-23 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช่วงระดับชั้นต่างๆ ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรม โดยนำความรู้ ประสบการณ์ทางภาษาที่ได้รับการฝึกฝนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองต่อไป