การหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในธีม “Community/Societal Resilience: Adapting to the effects of global warming”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต้อนรับ Prof. Ricardo García Mira จาก the Universidade da Coruña (UDC), ประเทศสเปน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยหารือร่วมกับ Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala จาก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มจธ. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ Assoc. Prof. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี และ ดร. เกศกัญญา ทัศสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในธีม “Community/Societal Resilience: Adapting to the effects of global warming” และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการงานด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม