มจธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Shimadzu (Asia Pacific) Pte. Ltd. ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Shimadzu (Asia Pacific) Pte.Lte. ซึ่งเป็นสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ Shimadzu Corporation ประเทศญี่ปุ่น บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องทดสอบด้านวิศวกรรมระดับโลก เรื่อง Pioneering Sustainable Innovation: Green Tech Commitment for the Well-being of Mankind”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ Mr. Prem Anand, Managing Director & Corporate Officer บริษัท Shimadzu (Asia Pacific) Pte. Lte. ลงนามความร่วมมือ และ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. และ Mr. Yasunori Yamamoto, President & CEO of Shimadzu Corporation-Japan ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้บริษัท พาราไชแอนติฟิค จำกัด นำโดย คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องทดสอบด้านวิศวกรรมของ Shimadzu แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม BRI 206 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มจธ. บางขุนเทียน

บริษัท Shimadzu (Asia Pacific) Pte. Lte. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวัตถุประสงค์ความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญของบริษัท Shimadzu Corporation ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Characterization), Energy and Environment และ การวิเคราะห์และทดสอบด้าน Climate Change รวมถึงการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ Green Technology และ Net Zero Carbon และ Carbon Neutrality เป็นต้น