หลักสูตร ป.โท สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ชายเลนยืนต้น อนาคตยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 หลักสูตร ป.โท สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. นำโดย อ.ดร.อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี ทีมปฏิบัติงานภาคสนาม มจธ. และนางสาวนัยรัตน์ วงษ์เวทย์ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำ “มดน้อย มจธ.” รายวิชา SSC290 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และ SSC291 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “ชายเลนยืนต้น อนาคตยั่งยืน” ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุครสาคร ที่เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality 2040) นอกจากกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในกลไกในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยแนวคิดแบบศิลปศาสตร์ โดยรายวิชา SSC290 มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ SSC291 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้