นักศึกษา มจธ. คว้าอันดับ1 โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา

มจธ. – ม.มหิดล – ม.เกษตร ได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา 2563 การประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 (Student Projects Challenge 2020) ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience”

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ “มดอาสา สู้ภัยโควิด-19 พลิกวิกฤตสู่โอกาสการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” โดย “กลุ่มนักศึกษา Green Heart มจธ.” ประกอบด้วย นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นายวุฒิชัย เพิ่งรัตน์ และนางสาวอนุสรา ตั้งพีรศิษฐ์ ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ แผ่นกรองอากาศและโลหะหนักในน้ำจากเส้นใยใบสับปะรด (PALFA Filter) Sustainable Environment โดย ทีม “1 สมอง 2 มือ” จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวนันทินี เทศกาล นางสาวอภิสรา ศิลปสุวรรณ และ นางสาวกนกวรรณ กล้าหาญ ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ เคยู เซย์ (KU SAYS) โดย สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต ประกอบด้วย นางสาวปาริสา สัทธินทรีย์ นางสาวทรัพย์สมบูรณ์ เสาร์อ่อน และนายนวพล พงษ์นครสกุล ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ โครงการบ้านหลังนี้.. มีรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการการเพิ่มมูลค่าเปลือกหอยนางรมด้วยการผลิตทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย มหาวิทยาลัยบูรพา และ โครงการกระเป๋ากระดาษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแข่งขันจัดขึ้นภายในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเทียนทะเล 1 อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)