เด็กวิศวะโยธาคว้ารางวัล ASEAN Energy Youth Award (AEYA) 2020

ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสื่อวีดิทัศน์ ระดับอุดมศึกษาแสดงให้เห็นการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนภายใน มจธ. และนำเสนอมุมมองเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่รอบตัวเราเพียงแค่เรื่องง่ายๆ แต่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมจากการประกวด ASEAN Energy Youth Award (AEYA) 2020

จัดโดย ASEAN Centre for Energy, Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานสะอาด เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต