โครงการอบรมเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Agriculture IoT Workshop อบรมเชิงวิชาการ เทคโนโลยี IoT โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และสำนักเคเอกซ์ (KX Build) จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในหัวข้อ “Agriculture IoT Workshop อบรมเชิงวิทยาการ เทคโนโลยี IoT” โดยมี รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน IoT Magellan Platform, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ด้วย iFarm Solution และ กิจกรรม Workshop with AIS 4G Board ณ อาคาร KX – Knowledge Exchange for Innovation Center

โดยในการอบรมเชิงวิชาการในครั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์ AIS 4G Board จำนวน 5 ชุด ให้กับทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนา IoT Products / Solutions เพื่อการศึกษาในโอกาสถัดไป และผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีผลลัพธ์ในระดับดี สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างหลักสูตรร่วมกันได้ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้